Håndtering av engfrø om våren.

17.04.2009 (Oppdatert: 26.01.2016) Kjetil Mostue

Vi har klypt fra Vestfold Forsøksrings våronnskriv om engsvingel og timotei, og justert med lokale erfaringer. Frødyrking av kvitkløver er mer utbredt i vårt område. Her er stoffet hentet fra egne rekker og fra dyrkingsrettledning hos Bioforsk.

 

Engsvingel

Ved mye daugras om våren: Forsøk og praksis har vist at daugraset bør brennes så snart det lar seg gjøre før veksten starter. Dette er kanskje det mest lønnsomme tiltaket i engsvingelfrøproduksjonen (så lenge du ikke brenner mer enn enga). Det er viktig at brenninga gjøres så tidlig som mulig for å ikke skade de nye skuddene for mye. Dersom det ikke lar seg gjøre å brenne vil pussing, med for eksempel halmsnitter være et aktuelt tiltak.

Gjødsling: Hele nitrogenmengden ved vekststart, normal N-gjødsling ca 8 kg N/daa (7-9).

Timotei

Delt vårgjødsling med første gjødsling så snart veksten er i gang. Det er aktuelt å gi 1/3-2/3 av nitrogenet ved først gjødsling. Grindstad bør få største delen av gjødselen tidlig, men også den bør delgjødsles. Behovet må vurderes ut fra hvor kraftige plantene i enga er og hvor tett enga er. Svake planter og tynn eng tilsier større andel tidlig. Totalt bør en gi 5-8 kg N/daa, normalt ca 7 kg N/daa.

I 1. års eng er det oftest behov for bekjemping av ugras. To-frøblada ugras bekjempes med Primus 10-12 ml/daa (evt. + Starane 40/50 ml/daa) eller med Express, 1 tablett til 5-7 daa. Kløver er vanskelig å rense fra timotei, dersom den finnes i enga bør en blande inn Starane som nevnt tidligere. Ariane S har også god effekt mot kløver. Midlet virker best ved temperaturer over 10-12 oC

Dersom det er grasugras, særlig markrapp, kan det benyttes Hussar, det gjelder uansett engår. I forsøk har en hatt lønnsom meravling for å sprøyte med Hussar i 2. og 3. års eng når det er markrapp i enga.

1. års eng er litt svakere, og Hussar må brukes med mer forsiktighet, nordlige sorter har lettere for å få skade enn Grindstad. Dersom ugrasmengden med grasugras er så stor at en ønsker å behandle må en vurdere hvor god kondisjon 1.års enga er i. Er en i tvil kan en utsette sprøytinga ca 10 dager slik at en er sikker på at timoteien er i god vekst.

Tidligere har vi sett at blanding av Hussar og stråforkortingsmiddel kan gi sterk hemming av veksten i timotei. Vi anbefaler derfor ikke en slik behandling. Vi gjør også oppmerksom på at Hussar har kommet som flytende formulering i år. Kontroller derfor etiketten for dosering før du begynner å sprøyte.

Rødkløver

Det er ikke behov for gjødsling i Rødkløver eller Alsikekløver dersom P-Al ligger i klasse 3 eller 4. Ved lavere fosforinnhold i bakken anbefaler vi 20-25 kg Opti PK 5-17.

Så snart veksten er godt i gang: Grasugras minus tunrapp kan bekjempes med Agil 100-150 ml/daa eller Focus Ultra 300-500 ml/daa. Største dose dersom det er kveke til stede.

Tunrapp bekjempes effektivt med Select + renol olje, 40-50 ml av hver/daa. Den vil også ha god effekt på en del annet grasugras men ikke kveke.

Mot to-frøblada ugras (balderbrå og forhåpentligvis haremat) bruker en Basagran SG 160 gr/daa så snart veksten er godt i gang. Basagran krever høg temperatur, over 10 grader, ved sprøyting for å virke godt, samtidig som effekten blir dårlig dersom ugraset blir litt for stort. Det er derfor viktig å treffe riktig sprøytetidspunktet godt.

Dersom det også sprøytes mot grasugras bør det gå ca en uke mellom sprøytingene, antakelig bør sprøyting mot grasugras gjøres først. Dersom det er kveke til stede er det mulig den må vokse litt mer slik at Basagran brukes først.

Forsøk i 2006 viste at tankblanding av Agil og Basagran SG ikke reduserte virkningen av Agil mot grasugras. Det var ikke nok to-frøblada ugras tilstede til at vi vet nok om en slik blanding kan påvirke effekten mot to-frøblada ugras negativt.

Det er viktig at all ugrassprøyting blir gjort tidlig, sein sprøyting uansett middel vil redusere avlingen.

Kvitkløver

Ved vekststart og mens det enda er noe råme i bakken, er det aktuelt å tromle for å få stein ned i bakken og jevne ut bakken mest mulig.

I motsetning til rødkløveren er det ikke aktuelt å gjødsle kvitkløvereng uansett nivå på fosfor eller kaliuminnholdet i jorda.

Aktuelle plantevernmidler, doser og tidspunkt er i hovedsak som for rødkløver. Under visse forhold kan Select gi en kvekeeffekt på nivå med Agil, men effekten er svært variabel. Agil og Focus Ultra er ikke tillatt i kvitkløverFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.