Lokale

Mer plass til møkk og vann

Høstspredning av husdyrgjødsel skyldes i hovedsak manglende lagerkapasitet. Mjølkekua produserer i følge nye tall mer gjødsel enn tidligere.

Les mer ›

Grovfôrnytt nr 02-16

Det er kaldt, men det grønnes rundt oss, myggen er ikke spesielt plagsom enda, så i de tidligste områdene våre kan gjødsla nå kjøres ut.

Les mer ›

Møkkprøver i vår?

En ny vår er på gang, og det lukter møkk i bygda. Har du oppdaterte analyser på husdyrgjødsla di? Hvis ikke kan vi NLR Innlandet være behjelpelige med å få tatt ut prøver.

Les mer ›

Kalking i haust

Hausten er tradisjonelt tid for kalking, eit tiltak som er særs viktig for å halde oppe jorda si produksjonsevne.

Les mer ›

Biorest i eng

I ein gjødslingsstrategi der biorest vert supplert med mineralgjødsel, får vi avlingar på høgde med dei vi høstar etter å ha bruka berre fullgjødsel.

Les mer ›

Tolking av jordanalyser

Analyseresultata av jordprøvene er eit viktig grunnlag for utarbeiding av gjødslingsplan. Jf. Forskrift om gjødslingsplanlegging, så skal det tas jordprøver kvart 4.-8. år.

Les mer ›

Sauegjødsel til eng

All utkjøring av møkk koster. Utgiftene blir ikke vesentlig mindre om alle møkka spres på et lite areal eller på et større areal.

Les mer ›

Fullgjødsel eller NPK til eng

Med fullgjødsel mener vi at det i tillegg til nitrogen, fosfor og kalium, inneholder gjødsla bor (B), svovel (S), magnesium (Mg) og kalsium (Ca).

Les mer ›

Biorest fra Lillehammer - billig gjødsel

Biorest (=råtnerest) er den flytende delen av matavfallet etter produksjon av biogass (metan).

Les mer ›

Virkning av Fryaslam

Med økonomisk støtte fra Sør-Fron kommune har vi startet å kartlegge virkninga av Fryaslam på jorda.

Les mer ›

Gjødsling og stell av beiter

For at beite skal yte sitt beste, er det viktig med rett stell og korrekt gjødsling. Vi gir deg her en liten oversikt over tiltak som kan gjøres i beitesesongen for å bevare beitekvaliteten.

Les mer ›

Tilleggsgjødsling i eng

Store nedbørsmengder våren 2013 førte til utvasking av nitrogen. I eng var det noe overraskende ingen utslag for å tilføre kestra nitrogen etter 1. slått.

Les mer ›

Biorest på eng

Forsøk er viktig for å dokumentere gjødslingseffekten av biorest.

Les mer ›

Nytt om mineralgjødsel

I vår var det vanskelig å få tak bl.a. fullgjødsel 22-2-12. Gjødseltypen var utsolgt i hele landet og mange måtte kjøpe den gjødsla som fantes på lokalt lager.

Les mer ›

Kalking av nydyrka jord i Fåvang

Et forsøk på Goppollen hos Gunnar Horten, Fåvang i 1959 lærte oss mye om kalking. Her har du noen av resultatene.

Les mer ›

Jevn spredning av husdyrgjødsla

Ved bruk av husdyrgjødsel til åker og eng, er det viktig at møkka spres jevnt.

Les mer ›

Jordanalyser ser ut til å gi pH som er 0,2 einingar høgare enn tidlegare

Samandrag av professor Tore Krogstad, NMBU sitt foredrag på fagmøte for NLR og FKA på Gardermoen den 11. mars 2014.

Les mer ›

Mykje å spare på bruk av kantgjødslingsutstyr

Det er eit miljømessig krav og god økonomi i å bruke gjødsla rett.

Les mer ›

Hvordan virker egentlig Fryaslammet?

Fryaslam er effektiv til å heve pH i jorda, men det et nødvendig med flere undersøkinger for å kunne gi sikrere råd om effekten ved bruk.

Les mer ›

Kan vi spare på gjødsla til 1. års emg

De som bruker bra med møkk før såing av eng, bør ta hensyn til dette i påfølgende år.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side