Lokale

Når bryte enga for best ettervirkning av nitrogen

Eng inneholder mye nitrogen bundet i plantedelene over og under bakken. Riktig utført snuing gir god ettervirkning, feil utført blir det nitrogenlekkasje til omgivelsene.

Les mer ›

Jordarbeiding - tidlig såing

Tidlig såing, både datomessig og i forhold til jordas vanninnhold, øker risikoen for å påføre arealene pakkeskader. Såing da kan kun lykkes ved få overkjøringer med lett utstyr.

Les mer ›

Husdyrgjødsel på eng

Hedmark Landbruksrådgiving har for andre året testet ut hvordan ulike spredemetoder av husdyrgjødsel påvirker avling og kvalitet i gras.

Les mer ›

Kalking av nydyrka jord i Fåvang

Et forsøk på Goppollen hos Gunnar Horten, Fåvang i 1959 lærte oss mye om kalking. Her har du noen av resultatene.

Les mer ›

Spredeteknikker for best utnytting av husdyrgjødsla på eng

I 2012 anla HLR forsøk med bladspredning og stripespredning av storfegylle på eng. Hensikten var å se om det var forskjeller i avling og kvalitet mellom de to spredeteknikkene.

Les mer ›

Jordløsning er ulikt grubbing

Jordløsning har blitt aktualisert ved de ssite års våte forhold. Begrepene jordløsning, grubbing og djupharving brukes om hverandre.

Les mer ›

Grovfôr uten sporer

Sporeproblemer stammer ofte fra ei dårlig våronn. Jord, husdyrgjødsel og planterester er tre potensielle kilder.

Les mer ›

Våronn til rett tid

Vi finn det rett å minne om kor viktig det er å gjere våronn og anna køyring på jorda på eit tidspunkt når jorda tek minst skade av dette.

Les mer ›

Jord og jordpakking. Er vi ute og kjører?

Foredrag ved Kjell Mangerud på Dombås og Fåvang, 20 nov. 2012

Les mer ›

Spredning av husdyrgjødsel

Hedmark Landbruksrådgiving har siden 2008 hatt forsøk med nedmolding av husdyrgjødsel fra gris og ku, moldet ned med ulike nedmoldingsredskap.

Les mer ›

Maskinteknisk rådgiving i Hedmark Landbruksrådgiving / NLR

Dagens situasjon for maskinrådgivning er at landbruksmaskinselgerne også er bondens rådgivere. Det finnes ingen nøytral rådgiving som kan rådgi ut fra bondens behov og økonomi.

Les mer ›