Lokale

Delt gjødsling til bygg

Avling er alene ikke nok til å rettferdiggjøre delt gjødsling til bygg. Økt kapasitet i såinga, redusert utvasking og klimahensyn kan være argumenter for å dele gjødslinga til bygg.

Les mer ›

Bladgjødsling til korn

Bladgjødsling gir en rask og effektiv tilførsel av næring. Utfordringen ligger i å kunne stille diagnose for hva som eventuelt mangler når man ser på veksten i en åker.

Les mer ›

Planteverndagen 2015 HLR - Hønsehirse

Presentasjon om hønsehirse Av Åsmund Langeland HLR Hedmark Landbruksrådgivings Planteverndag 22. mai 2015

Les mer ›

Ukrudt forgår ei så lett

Den dyreste ugrasbekjempelsen er å måtte sprøyte opp igjen. For å unngå en dyr bekjempelse må en lykkes første gang.

Les mer ›

Tilleggsgjødsling i bygg

Årets nedbørsrike vår og forsommer førte til nitrgentap og kornplanter med dårlig utviklet rotsystem. Den potensielle utvaksingen var så høy at det ble anbefalt å delgjødsle.

Les mer ›

Tallegjødsel til økologisk bygg

Fastgjødsel som næringsskilde til korn er utfordrende, da nok næring må tilføres til riktig tid.

Les mer ›

Rask tilleggsgjødsling til bygg

Årets nedbørsrike våronn gjorde at mange bestemte seg for å tilleggsgjødsle åkeren.

Les mer ›

Oppfølging av nitrogennorm i korn

Optimal gjødsling er både økonomisk og miljøvennlig.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

Som et ledd i å øke norsk konrproduksjon, er det de tre siste årene undersøkt hvordan tilleggsgjødsling og plantevern påvirker avlingene i byggåkre med høyt avlingspotensiale.

Les mer ›

Høyt proteininnhold krever oppfølging

Justering av gjødslingsmengde etter faktiske avlingsutsikter og for eventuell utvasking er enda viktigere for å sikre høyt nok proteininnhold og matkvalitet i hvete.

Les mer ›

Pass på proteinet

Mer enn en av fire kornprøver av mathvete på Østlandet hadde et proteininnhold lavere enn 11,5 % forrige sesong. Dette gir utfordringer for møllene og bakeindustrien.

Les mer ›

Oppfølging av nitrogennorm i korn

Optimal gjødsling er både økonomisk og miljøvennlig. Derfor blir det hver vår tatt ut jordprøver for å anslå jordas innhold av mineralsk nitrogen, for en eventuell korreksjon av nitrogennormen i korn.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

Det genetiske potensialet i bygg er langt større enn avlingene som høstes.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn

Utprøving av ulike arter og sorter på samme areal, gir verdifull informasjon om hvilke sorter som klarer seg best under våre dyrkingsforhold.

Les mer ›

Plansjer fra Plantevernmøtet: Soppsprøyting i bygg og hvete

Vedlagt finner du plansjer presentert av Hedmark Landbruksrådgiving på Plantevernmøtet 22.5.2013.

Les mer ›

Mangan mangel i bygg

Mn-mangel ved høg pH på lett jordart

Les mer ›

Regn og flom gjorde dels stor skade på kornet i 2011

Minst skade på dei høgastliggande areala med lett jord og verst i søkkane der vatnet vart ståande.

Les mer ›

Spiretest såkorn fra 1906

Da Hedmark Landbruksrådgiving flyttet fra Møystad sist vår måtte det ryddes som aldri før. I den forbindelse fant vi igjen korn av ulike sorter og arter.

Les mer ›