Lokale

Hold dreneringa i orden

Større nedbørsmengder med hardare intensitet fører til at dreneringssytema våre må vedlikehaldast betre enn vi har vore vante til.

Les mer ›

Bruk hausten til drenering

Det er etter at ein har fått av avlinga i haust at ein vil sjå om det trengst drenering.

Les mer ›

Drensrøyr med fiberfilter

Det er stor interesse for å bruke drensslange med fabrikksydd fiberfilter. Prismessig kjem dette ut på same nivå som ved kjøp av sagflis med påslag for frakt.

Les mer ›

KOSTNADER MED GRØFTING

Når ein skal lage kalkyle over grøftekostnader, er det mange forskjellige faktorar ein må legge til grunn:

Les mer ›

Kjedegraver

Etter kvart har det kome fleire typar og med forskjellig storleik på kjedegravarar.

Les mer ›

Dreneringstips

Paradoksalt nok har tørken i år vist hvor viktig det er med god drenering. Gjennom ei blaut våronn ble jorda pakket og røttene fikk problemer med å passere ei såle.

Les mer ›

Vanningsteknikk - hjelpeverktøy

Ved vanning er det ofte bruk for ulike opplysninger om dysestørrelser, vannmengder, kjørehastigheter mm. Denne meldingen bringer noen av de vesentligste.

Les mer ›

Generelt om skadar i Midtdalen

Generelt er det mykje verre og større skadar på landbruk i Gudbrandsdalen no enn det var i 2011.

Les mer ›

Filter og dekkmaterial

Drensrøret må dekkast med eit filter. Det beste vi kjenner til er godt gradert grus og sagflis.

Les mer ›

Grøftedjup

Når det skal investerast i grøfting, bør ein grave grøftene djupe nok.

Les mer ›

Grøfteavstand

Vi bestemmer grøfteavstand ut i frå jordart, terrengfall og kva vekst som skal dyrkast.

Les mer ›

Graving av drensgrøft

Vi har mye forskjellig utstyr som kan nyttes til drensgraving i dag.

Les mer ›

Betre grøfter = meir avling

Etter som tida går vil det alltid vere behov for vidlikehald og oppgradering av eksisterande grøfte- og kanalsystem.

Les mer ›