Kirsebaermoll overvaking go skade prosjekt headerbilde
⋅ Skadedyr

Kirsebærmøll – overvåking og skade

I 2022 hadde NLR et prosjekt på kirsebærmøll inkludert overvåking av møllen og registrering av skade. Les mer om prosjektet her.
NLR Vest SA
NLR Agder
NLR Viken
NLR Ostafjells Frukt Epler 0861 Gard Sigmund Aasdalen
⋅ Frukt

Nyplantingsmanual for fruktdyrkarar

Dei siste åra er det etablert mange nye fruktplantingar både i dei tradisjonelle fruktdistrikta, og etter kvart i nærliggjande område ettersom fleire har vorte merksame på mogelegheitene som finst i marknaden for meir norskprodusert frukt. Difor er det utarbeida rettleiar for deg som planlegg eller er i gang med å etablera eit nytt fruktfelt med tettplantingssystem.
Solb
Medlem
⋅ Solbær, rips og stikkelsbær

Kartlegging av forekomst og tiltak mot greinvisning

Det toårige prosjektet om kartlegging av forekomst og tiltak mot Phomopsis greinvisning er avsluttet. Gjennom prosjektet har vi fått mye kunnskap om soppen, men vi har foreløpig få tiltak å sette inn.
IMG 20220721 123146
Medlem
⋅ Solbær, rips og stikkelsbær

Feromonbasert bekjempelse av skadedyr i solbær

I et nordisk samarbeidsprosjekt undersøkes muligheten for bekjempelse av skadedyr i solbær med feromonforvirring. I en kartlegging som ble gjennomført sommeren 2021 ble det gjort funn av ripsglassvinge (Synanthedon tipuliformis) i alle undersøkte felt i Norge, i noen felt svært mye.
Jordbaerblomst
Medlem
⋅ Bær

Klimaverknader i bær

Korleis påverkar klimaet bæravlinga?
NLR Nordvest
Figur 1 Harmony fra plasttunnel
Medlem
⋅ Bær

Bærdyrkinga i sterk endring

Kva forårsakar dei store endringane ein no opplever i bærdyrkinga?
NLR Nordvest
Jordbaer 1
⋅ Bær

Bladanalyser i jordbær

Bladanalysar kan vere eit godt hjelpemiddel for å vurdere næringstilstanden i planter. Det er samla og laga statistikk over 396 bladanalyser av jordbær frå Agder, Møre og Innlandet. Det er stor sprik i analyseresultata. For mikronæringsstoffa ligg ein veldig stor andel av prøvane under det optimale. Det er svært store skilnader mellom tilrådde optimalområde rundt om i verden og det grunn til å stille spørsmål ved kva som er riktig. Her er eit utval av resultata.
NLR Nordvest
NLR Agder
NLR Innlandet
Okobringebaer 06 05 2021
Medlem
⋅ Bær

Gjødslingsforsøk i økologiske bringebær

Året etter planting er det prøvd to forskjellige gjødslingsstrategier til økologisk bringebær på friland og i tunnel. Resultatene viste lite for-skjeller mellom strategier og tunnel/friland. Det var tendens til noe større bærstørrelse i tunnel og noe mer avling på friland.
NLR Agder
Anne teller og veier okobringebaer i Lyngdal 19 07 2021 ibs
Medlem
⋅ Bær

Sortsforsøk i økologiske bringebær

Vi har gjennomsnittlig salgsavlinger fra 311 kg per daa til 782 kg per daa i de ulike sortene, der Glen Ample har størst avling. Det var ikke avlingsforskjell mellom friland og tunnel. Det har vært lite til ingen utfordring med bringebærbille og gråskimmel som er de størs-te utfordringene i denne produksjonen.
NLR Agder
WRH bakteriekreft stamme 2012
Medlem
⋅ Frukt

Sprøyteforsøk for bekjempelse av bakteriekreft i morell

Våren 2020 startet vi et samarbeid med flere NLR enheter og NIBIO i et forskningsprosjekt for å se på mulighetene til å bekjempe og kontrollere bakteriekreft i morellproduksjonen i Norge. Vi har gjen-nomført flere sprøyteforsøk med flere sprøytestrategier i felt i Agder. Det er dessverre vanskelig å konkludere etter gjennomførte forsøk.
NLR Agder
Tiriltunge Svein
Medlem
⋅ Økologisk

Belgvekster økologisk (resultater 2021)

På belgvekstfelt i Søgne hadde tiriltunge, rødkløversortene og alsikekløver betre utvikling enn kvitkløversortene. Av lusernesortene var sorten Ludvig den med best utvikling. Vinterert viste også middels god etablering.
NLR Agder
1 2 3 ... 9