Glyfosatsprøyting i korn

22.06.2017 (Oppdatert: 22.06.2017) Erik Aaberg

Enn så lenge har vi fortsatt glyfosat til å bekjempe kveke, andre grasugras og rotugras i korn. Det er fortsatt tillatt å bruke glyfosat i moden bygg, men denne metoden skal kun brukes i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint for å gi tilfredsstillende virkning.

Glyfosat i modent bygg er fortsatt lov, men bare der sprøyting etter høsting blir for sent. FOTO: Morten Berntsen

Mens det for noen år siden var Roundup Eco som dominerte markedet av glyfosatprodukter, har vi de siste årene fått både flere ulike produkt i Roundup ”familien” og noen andre tilsvarende midler. De fleste av disse er nokså like og inneholder 360 g/l (36 %) glyfosat og tester utført for noen år siden konkluderte med at alle glyfosat-produktene er like gode. For to år siden fikk vi Roundup Flex som både inneholder mer aktivt stoff, 480 g/l, og har noen fordeler framfor de andre glyfosat-produktene. Det trengs lavere dose siden den inneholder mer aktivt stoff og den er regnfast allerede etter 1 time. For Roundup Flex kan det også anbefales kortere tid fra behandlingstidspunkt til jordarbeiding vår og høst, men siden dette ikke er dokumentert i norske forsøk enda er det ikke tatt med på etiketten.

 

Sprøyetidspunkt og sprøyteforhold

For at sprøytinga skal virke tilstrekkelig er det viktig at ugrasartene vi ønsker å bekjempe er ved riktig stadie. Både ved vårsprøyting og høstsprøyting i stubbåker må kveka ha 4-5 varige blad før behandling. Da er planta svakest fordi tørrstoffinnholdet i jordstenglene er på minimum.

Sprøyting skal skje på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst – ved god temperatur og bra jordfuktighet. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. For optimal virkning av glyfosat bør temperaturen være over 10 oC og etter sprøyting må det være opphold i minst 4 timer (1 time for Roundup Flex).

Glyfosatpreparatene virker mot de fleste planter som har velutviklede blader og er i god vekst ved behandling. Virkningen vises etter ca. 2 uker, men varierer noe med temperatur, dose og ugrasart.

Siden doseringene for ulike glyfosatprodukter nå, er noe forskjellig er anbefalte doseringer for ulike sprøytetider vist i tabellen under.

 Dose i milliliter per dekar for ulike glyfosatprodukt ved ulike sprøyteoppgaver.

Glyfosatprodukt Vår- og høstsprøyting i stubben Moden bygg
Spillkorn, tunrapp Kveke og andre grasugras Tofrøblada ugras Kveke og andre grasugras
Roundup Flex 100 225-300 450-600 225

Roundup Eco/ultra, 

Glyphogen Eco

150 300-400 600-800 300

 

Vårsprøyting

Sprøyting i stubben om våren er aktuelt der vi vet det er mye kveke, men ikke rakk å gjøre noe med det høsten før. Etter behandling må det gå fire dager før jordarbeiding.

Glyfosatbehandling etter såing, før oppspiring er en mulighet i direktesådd åker. Det er da veldig viktig å ikke være for seint ute og dermed skade åkeren som spirer.

 

Sprøyting i modent bygg

Det skal sprøytes i modent bygg, ikke i gulmoden som det ofte feilaktig sies. Det skal gå minst 7 dager fra bekjemping til høsting. Sprøyting utføres når kornet har ca 30 prosent fuktighet. Det betyr at transporten til kornet har sluttet. Det har vist seg at stråene fortsatt kan være grønne. Sprøytetidspunkt bør derfor heller bestemmes av forventet høstetidspunkt: Sprøyting bør skje max 10 dager før for at kornet teoretisk skal nå 15 prosent vatn. Med gode nedtørkingsforhold vil vanninnholdet reduseres med ca 2 prosent for hver dag.

Som mal ble det tidligere sagt at 1. september var siste frist for tresking dersom en med rimelig sikkerhet kunne forvente at kveka kom langt nok til å kunne sprøytes i stubben. Tatt i betraktning den påstått forlengede vekstsesongen på grunn av temperaturøkning, kan en nok tøye treske-grensen til en uke ut i september og få nok masse å sprøyte på.

Sprøyting i moden bygg er alternativet når en har så sen tresking at en ikke kan regne med tilstrekkelig gjenvekst på kveka fram til mulig sprøyting. Det er også verdt å merke seg at tillatt dose i moden bygg ikke er tilstrekkelig til å bekjempe tofrøblada rotugras og eventuelt også andre grasugras som krever høgere dose enn kveka.

 

Høstsprøyting i stubb

Det avgjørende for et godt resultat er at kveka har kommet langt nok før en sprøyter. Som nevnt tidligere, 4-5 blad med ny gjenvekst. Skal gjenveksten bli god nok etter tresking, kreves det videre at det er fuktighet nok i jorda, og halmen bør fjernes straks etter tresking. Kutting er ofte ikke godt nok. Vent lengst mulig før du sprøyter. Enkelte frostnetter i forkant av sprøyting er ikke noe problem, bare du sprøyter midt på dagen en fin solskinnsdag ut i oktober. Om høsten bør det gå ca. 2 uker fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å få god virkning.

 

Andre rotugras

Dersom målet er å ta f.eks. tistel, dylle, høymole etc. må glyfosatdosa dobles. Best virkning på store rosetter. Vær oppmerksom på at enkelte tofrøblada rotugras, bl.a. åkerdylle, går i dvale om høsten, så denne sprøytin- ga vil ha liten effekt på denne.

 

Ikke flekksprøyt mot kveke

Selv om du synes at det bare er flekker med kveke, så kan du nok være trygg for at det er en del utenom flekkene også. Derfor vil du ikke oppnå noen varig effekt ved bare å sprøyte flekkene. Likeens er det viktig at du rekker i hop med sprøytedragene og ikke får striper med overlevd kveke som du drar utover ved første jordarbeiding.

 

Fare for resistens?

Resistens mot glyfosat er ikke kjent i Norge, men er kjent i flere ugrasarter i utlandet, bl.a. tunrapp og raigrasarter. For å forhindre resistens mot glyfosatprodukter bør en unngå ensidig gjentatt bruk av glyfosatprodukter og integrer mekaniske tiltak eller andre dyrkingsmetoder i ugrasbekjempelsesprogrammer når det er praktisk mulig.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.