Det viktigste formålet med grønnfôrvekstene er å skaffe næringsrikt og billig tilskuddsfôr til de flerårige beitene utover ettersommeren og høsten. I tillegg er grønnfôr som dekkvekst viktig for å skaffe seg ei ekstra avling i gjenleggsåret.

Både havre og bygg er aktuelle som grønnfôrvekst

Havre har ikke snerpet til bygget, og er mer nøysom: tåler noe lavere pH, utvasking/lite næring og tett jord bedre enn bygg. Havren kommer raskere i gang på våren, blant annet på grunn av sin nøysomhet. Den dekker bedre mot ugras, særlig i forhold til toradsbygg. Det er en fordel siden ingen ugrasmidler er tillatt brukt i grønnfôr når blandingen inneholder erter og/eller vikker.

Havre bør høstes tidlig

Fôrverdien til havregrønnfôr går noe ned ved høsting etter skyting, og den må høstes i løpet av relativt kort tid for å gi et godt kvalitetsfôr. Havre som høstes tidlig vil være enklere å få pakket godt i silo. Havre blir ofte dyrket sammen med erter og vikker, og vil på den måten gi store avlinger med høyt proteininnhold og god kvalitet. Ved skyting er protein- og energiinnholdet høyest, og det går ned når sukker omdannes til stivelse og hele planten blir mer grov. Skal du bruke grønnfôr til mjølkeku bør den høstes på dette tidspunktet (ved skyting).

Gode grunner for grønnfôr

Friere høstetidspunkt med bygg

Bygg kan stå noe lengre etter skyting før vi får nedgang i fôrverdien, kanskje 2-3 uker. Det betyr at du står litt friere i valg av høstetid ved bruk av bygg enn ved bruk av havre. Men venter vi lenge får vi en annen utfordring. Bygg som står lenge danner en strårik, stri masse som er vanskelig å pakke i siloen. Dette kan gi problemer med varmgang både ved innlegging og uttak. I tillegg vil bygget få snerp som dyra ikke takler på fôrbrettet, og da kan de bli stående og hoste og slite med bygg-grønnfôret. For å bøte på dette blir bygg-grønnfôr ofte dyrket sammen med fôrraps, ettårig raigras eller erter. Dette gir noe bedre pakking i siloen og høyere proteininnhold enn ved bruk av rent bygg-grønnfôr.

Flere pluss med tidlig slått

Mye ugras i grønnfôret senker kvaliteten i surfôret, så det er også en grunn til at det bør høstes tidlig. Da hindrer du også at ugraset frør seg. En annen effekt ved tidlig slått når grønnfôr er sådd med gjenlegg i bunn er at gjenlegget vil det få en lengre sesong å etablere seg på, som igjen gir et godt og livskraftig gjenlegg.

Ikke noe klart svar

Som dere ser er det ikke noe helt klart svar på om man skal velge havre eller bygg som grønnfôrvekst. Men jeg har i hvert fall satt opp en del momenter, som kanskje kan gjøre det enklere å gjøre et valg.

Bygg gronnfor