Det er krevende å finne rett tiltak ved vinterskader og sikre behovet for avling. Norsk landbruksrådgiving vil hjelpe deg med arts- og sortsvalg, delta på markvandring og vurdering av tiltak.

Nok avling

Ettårige vekster gir mest avling dersom arealet er totalskadd. Da er det havre eller bygg som korngrønnfôr som såes i jordarbeida åker som vil gi mest tilbake. Korn kan såes sammen med ettårig raigras som vil danne strå samme år (westerwoldsk raigras) og der gjenveksten av raigraset kan høstes utover uten omsorg for overvntringsevna. Ettårig raigras kan også såes alene uten kløver og høsting starter så fort den begynner å strekke seg i strå. Husk at raigras har større krav til varm jord for spiring og vekst enn mange andre aktuelle vekster.

Mindre skada eng, men som er uttynna i bestandet eller har flekker med utgang, kan såes inn på overflata med nytt frø. Fleirårig raigras, hundegras og kløver etablerer seg greitt med direktesåing. Vanlig engfrøblanding med timotei fungerer også til overflatesåing i yngre eng der det er mer fri jord enn i eldre eng og lettere å sikre jordkontakt for frøet.

Hardføre rødkløversorter tilbake i handelen

Det er nå frø av to hardføre kløversorter, Betty og Torunn, å få kjøpt som reinfrø dvs. utenom vanlig engfrøblanding. For alle som har behov for å få inn mer kløver i enga er det viktig å sikre seg dette allerede nå. Dette er ikke økologisk frø, men sortene bør tas inn i økologisk drift etter søknad om dispensasjon via Økofrø – Økofrø (okofro.no), med begrunnelse i hardførhet. Andre gode rødkløversorter er Gandalf og Lars.

Reparering av eng med seine etablerere

Engrapp, bladfaks og strandsvingel er arter som kan brukes til reparering av eng, men dette er arter som bruker mer tid på å etablere seg og kan brukes i en mer langsiktig strategi for å vedlikeholde kulturgrasbestandet i enga.

> Tabell med oversikt over grasarter og belgvekster