Høstsåing av gjenlegg

24.08.2018 (Oppdatert: 24.08.2018) Rune Granås

Siste frist for høstgjenlegg! Erfaringer fra de siste årene gjør at vi tøyer grensene for tidlig høstgjenlegg til ut august. Det vil gi tilstrekkelig etablering av graset til at det blir et normalt engår kommende sesong. Seint høstgjenlegg utsetter vi til dagen før frosten kommer for å unngå spiring.

Vi tøyer grensene dette året, og tilrår såing av høstgjenlegg ut august måned. FOTO: Åsmund Langeland

Høstsåing av engfrø er en metode som har vært praktisert over det meste av området vårt og er vurdert som et godt alternativ til vårsåing, særlig i høyereliggende områder.

Rapporten fra 100 års markeringen på Løken viser at metoden er belyst forsøksmessig av NIBIO Løken tidlig på 70-tallet.

 

Tidlig såing best

Generelt er såing tidlig i vekstsesongen det klart beste alternativet. Det gir best tid til etablering av enga og sikrer god overvintring. Best resultat – rask spiring og minst ugras får vi når jorda er noenlunde varm. Det gir normalt bare en slått i gjenleggsåret i høyereliggende områder og to slåtter i tre-slåttsområdene.

Har vi passert 15. august viser forsøk fra Løken at i høyereliggende områder gir det større avling gjennom hele engperioden å utsette såinga til etter 25.september – det vil si så seint at frøet ikke spirer. Høstene vi har opplevd de siste årene er nok jevnt over varmere enn de var for 30-40 år siden.

 

Såing ut august

Vi er derfor villig til å tøye grensene noe! Tidlig høstsåing – for å få frøet til å spire bør gjøres innen utgangen av august. Vi har tidligere satt 15. august som dead line, men erfaring fra de siste årene gjør at vi tillater oss å strekke på denne datoen. Vi har registret god nok overvintring på gras som bare er 5-6 cm på høsten, vi hadde nok sett at det var nærmere 10 cm. Mulig enga blir noe tynnere og at frømengden bør justeres opp noe, i forhold til anbefalt mengde. Med de milde høstene har vi sett gjenlegg spire, som ikke var ment å spire på høsten. Dette har også klart overvintringen. Enga vil da kunne gi normale engavlinger kommende år.

 

Skal ikke spire

Et seint høstgjenlegg bør sås i oktober, eller så seint at det ikke spirer. Spiringa vil skje først til neste vår, men vi utnytter vekstsesongen bedre enn ved vårsåing. Ved sein høstsåing er næringsbehovet minimalt, tilføring av handelsgjødsel er uaktuelt. Husdyrgjødsel må kjøres ut før 1. oktober. Aktuell gjødsling kommende vekstsesong er 8-9 kg nitrogen i handelsgjødsel. 

 

Unngå sterk gjødsling

Det er viktig å unngå for sterk gjødsling med nitrogen på høsten, dette fører til seinere avslutning av veksten og kan føre til overvintringsproblemer.

Kløveren trenger lengre etableringstid enn timotei og har også en tendens til komme dårlig selv om den ikke spirer på høsten. Både tidlig og seint høstgjenlegg er negativt i forhold til kløveren. Det er nærmest unødvendig å ta den med i frøblandingen, men heller så inn på våren. Engrapp trenger også noe lengre tid enn timotei for å etablere seg – mer som kløver. Engsvingel kommer i ei mellomstilling mellom timotei og rapp, men takler det normalt bra. 

Hundegras tåler normalt seint høstgjenlegg, mens bladfaks tåler det dårlig.

Kalking kan gjøres på høsten - ut fra behov i forhold til jordprøvene.

Såtidspunktet setter ikke spesielle krav til jordarbeiding. Blir det vått og klinete på seinhøsten kan tromlinga utsettes til etter at det har tørka opp neste vår.

På areal med mye rotugras og anna problemugras vil et år med grønnfôr være positivt i ugraskampen. Såing om høsten etter et år med grønnfôrvekster gir en positiv vekstskifteeffekt og hjelper i kampen mot brysomme ugras. Avlinga vil bli bedre og det vil normalt gå noen år før ugraset dukker opp igjen i den nye enga.

Har vi behov for brakking før nytt gjenlegg må vi mest sannsynlig benytte seint høstgjenlegg, eller gi avkall på siste slåtten – noe som er utelukket i år. Det letter jordarbeidinga om torva som er glyfosat-behandlet ligger gjennom vinteren. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.