Feltet ble anlagt hos Lars Alhaug, Stange 19. mai. Dette er andre året der vi prøver ut ulike dyrkingsteknikker i Mirakel vårhvete. Mirakel er en ny, lovende vårhvetesort som både gjennom forsøk og gjennom praktisk dyrking har vist svært lovende resultater både økologisk og konvensjonelt. Dyrkingsomfanget er økende og riktig dyrkingsteknikk er svært viktig. Mirakel er en klasse 1 sort, derfor svært ettertraktet fra mølleindustrien og det er et sterkt ønske om økt dyrking. Sorten er svært sterk mot bladflekksykdommer, har langt strå og er utsatt for legde. God dyrkingsteknikk er derfor avgjørende for å lykkes med dyrkinga, og for å sikre kvalitet.

I forsøket ønsker vi å se hvordan ulike gjødslingsstrategier sammen med vekstregulering kan redusere ulempene med langt og svakt strå. Forsøket ble gjødsla med økende vårgjødsling fra 5 til 10 kg N/daa, en delgjødsling fra 0 til 7 kg N/daa og 5 kg som proteingjødsling ved skyting. Det ble vekstregulert med ulike kombinasjoner av hhv CCC, Modus eller Cerone til ulike tider.

Resultater

Det var ingen legde i feltet hos Alhaug. Det ble bare registrert legde i 2 av 5 felt på Østlandet. Det ble ikke målt plantehøyde i feltet hos Alhaug, men i de andre feltene ble det registrert ca 10-20 cm redusert plantehøyde etter stråforkorting, mest for tidlig behandling med CCC. Vi har også sett tidligere at Mirakel responderer kraftig på tidlig CCC-behandling. Avlingsregistreringene viser at sen vekstregulering hos Alhaug har redusert avlingene med ca 14 %. Tidlig vekstregulering hos Alhaug har ikke påvirket avling nevneverdig. I sammendraget for 5 felt har det ikke vært noen effekt av vekstregulering, heller ikke i de to feltene der det var registrer legde. Avlingsreduksjon etter bruk av stråforkorting kan skyldes at vekstregulering påvirker plantas stoffskifte negativt og derfor hemmer veksten i en kort periode. Dette kan forsterkes betydelig i perioder med stress for planta, ved for eksempel lave og høye temperaturer og ved tørke.

Ulik mengde nitrogen gitt om våren har ikke påvirket avling i særlig grad i dette feltet. I sammendraget har svak vårgjødsling i kombinasjon med sterk delgjødsling ved stråstrekking (ledd 3) gitt en betydelig avlingsøkning, men det er også mer legde i de to feltene. Temperatur og tilgang på vann påvirker planteveksten og kan være med på å forsterke eller redusere forekomsten av legde. Sesongen 2015 var imidlertid gunstig for stråstyrke med relativt kjølig vær gjennom hele sesongen.

Oppsummering

Delgjødsling har betydd mer for avling enn vekstregulering. Det har vært liten effekt av stråkorting. Vi kan allikevel ikke konkludere med at stråkorting ikke er aktuelt i Mirakel vårhvete. Vekstregulering er en god forsikring mot potensiell legde sammen med fornuftig vårgjødsling og derfor avgjørende for å holde en langstrået og stråsvak sort som Mirakel på bena. Vellykket dyrking av Mirakel krever:

  1. Moderat vårgjødsling
  2. Stråforkorting med CCC eller Moddus
  3. Justere delgjødslinger etter vekstvilkårene det enkelte året

Tabell 1: Gjødslinger og avlingsutslag for feltet hos Lars Alhaug, Stange og sammendraget for 5 felt i 2015.

Tabell 1 mirakel

Tabell 2: Vekstregulering og avlingsutslag i Mirakel-forsøk hos Alhaug og sammendraget.

Tabell 2 mirakel