Lupin som ugras

24.05.2017 (Oppdatert: 24.05.2017) ,  Stein Jørgensen

Lupin kan bli et problem i eng, og i økologisk eng har vi kun mekanisk bekjemping som alternativ. Lupin spres hovedsakelig med frø.

Disse er svært spiredyktige, og slått bør derfor utføres før frøsetting for å unngå spredning til nye voksesteder. Hvis plantene lukes eller slås etter at planta er kommet i blomst, vil den kunne utvikle spiredyktige frø. Derfor er det for seint å sette inn tiltak når planta er i blomst. Frøene kan være spiredyktige i 50 år, så områder hvor tiltak settes inn må følges opp. 

 

Bekjempelsesmetoder

Bekjempelsestiltakene skal utføres minst så godt at ingen planter rekker å utvikle spiredyktige frø. Lupin bør bekjempes før blomstring. Det er for sent å bekjempe forekomster som er i ferd med å sette frø. 

Bekjempelsesmetoder er luking eller slått. Forekomster med få eller middels mange planter kan lukes eller graves opp. Plantene som ikke har utviklet blomster kan bli liggende på stedet, men etterlates slik at rota ikke har kontakt med jorda, og ingen del av planten får kontakt med rennende vann.  Slått, mekanisk nedkapping med grastrimmer, grasklipper eller utleggerarm på traktor brukes i tette forekomster med middels mange eller mange planter. Forekomstene slås så langt ned mot bakken som mulig, slik at man får med unge individer og begrenser gjenveksten. Slått med oppsamling anbefales for å unngå gjødslingseffekten av planterestene.

For bekjemping av lupin anbefales slått eller nedkutting to ganger per sesong i 3-5 år; første gang kuttes plantene ned før blomstring, deretter gjennomføres ny nedkapping to måneder senere. Senere kan nedkutting gjennomføres én gang per sesong, før blomstring eller senest før frøene modner. På den måten hindres videre spredning, men den langvarige frøbanken tilsier oppfølging i mange år. Karakteristisk blomsterstand tiltrekker humler.

Det er viktig å følge opp arealer som er nedkappet flere påfølgende år for gradvis å utarme plantene. Utstyr og redskaper må rengjøres før de brukes i områder uten lupin. Bruk av slåmaskin på traktor har vist seg å gi risiko for spredning av frø. Områder med lupin må slås som en egen prosess, slik at en ikke drar med seg frø fra infisert område til områder uten lupin. Renhold av slåmaskin er viktig før den tas i bruk i områder uten lupin.

 

Mengde lupin

Mengde lupin pr. lokalitet: Få = 1-50 planter eller over 20 meter mellom hver plante der forekomsten dekker et større område

Middels mange = 50-500 planter eller 2-20 meter mellom hver plante der forekomsten dekker et større område 

Mange = over 500 planter eller under 2 meter mellom hver plante der forekomsten dekker et større område