Presis husdyrgjødselspredning med riktig bruk av utstyret

02.05.2018 (Oppdatert: 02.05.2018) Oddbjørn Kval-Engstad

Potensialet for mer presis plassering av husdyrgjødsla er stort, og mye kan gjøres med bedre bruk av eksisterende utstyr og kjennskap til jordgrunnlaget på gården.

Ved å sjekke spredebildejt på husdyrgjødselsprederen, kan du sikre jevnere næringstilgang til plantene. FOTO: Åsmund Langeland

Ammoniakktapetvedbreispredningervednormalesprede- bredder av marginal betydning. Nitrogentap skyldes i stor grad gjødselkonsistens (hovedsaklig vassinnblanding), værforhold ved spredning og evt nedmoldingstid. De mest synlige effektene av feilplassert gjødsel skyldes likevel varierende nitrogentilgang, for eksempel legdestriper og -flekker etter overlapping.

 

Fyllingsgrad varierer

Mange regner spredd mengde per dekar utfra antall tanker som er kjørt ut. En dansk undersøkelse fra seint 80-tall viste imidlertid at fyllingsgraden varierte mye. Effektive pumper fyller tanken raskt, og inniblant oppsto til dels kraftig skumming ved påfylling. Når fyllinga ble stoppet når skum fløt opp over påfyllingsluken, fant de fyllingsgrad helt ned i 65 %. Enkelte kan få veid vogna på veiestasjon, men du kan også sjekke sjøl med ei enkel tankpeiling med ei trelist (om du ikke har vakumvogn).

Når fyllinga ble stoppet når skum fløt opp over påfyllingslukene, fant de fyllingsgrad helt ned i 65 prosent

 

Kontroller spredebildet

Vi kan sjekke spredebilde på husdyrgjødselspredere, like gjerne som vi tester handelsgjødselspredere og åkersprøyter. Med tanke på alt vi ser av ujevne sprederesultat er det ekstra grunn til å sjekke husdyrgjødselsprederen. Noe skyldes for eksempel. deformerte eller feilstilte spredeplater, som ofte er relativt enkelt å rette opp. Med riktig spredeplate eller -organ blir som regel spredebildet i stille vær ganske jevnt på tvers av kjøreretningen, og det er enklere å finne rett overlapping.

Vi har ikke noe standard oppsamlingskar for testing av husdyrgjødselspredere. På 90-tallet brukte undertegnede eggebrett til oppsamling, og dette fungerte godt så lenge gjødsla ikke kom med stor fart. For spredere med fordelersystem kan du bruke bøtte til oppsamling på bestemt tid, á la det du gjør ved dysesjekk på åkersprøyta.

Med moderne utforming av tanken, god pumpe og riktig kjøremønster får vi godt spredebilde i kjøreretningen. På en del eldre vogner svikta dette, og vi fikk avtakende spredebredde mot slutten av kjøredraget. I denne sammenheng innebærer riktig kjøremønster at pumpa får gjødsel og kan tømme tanken optimalt mot slutten av draget.

 

Breispredning i vind

Med breispredning er vind den største utfordringa for jevn fordeling, i tillegg til feil på spredeplate. Diagrammet er fra spredertest med oppadvendt spredeplate øverst på tanken, og viser tydelig effekten av vindretning og -styrke. Den blå kurva er etter helt normal våronnvind på Hedmarken.

Du kan redusere problemene med vind gjennom lågt montert spredeorgan, noe som har blitt mer vanlig på nye vogner. Du kan også redusere avdrift gjennom lågere trykk, som gir større dråper. Lågere trykk betyr ofte også lågere spredebredde. Reime har kommet med en pendel- spreder, som gir relativt store dråper. Vi har ikke testa denne, men sett den i bruk, og rent visuelt så det meget bra ut.

Flere produsenter kan levere eksaktspreder på sine vogner. I tillegg til låg montering har denne fordel ved at du får rett start og slutt på sprededraget, i motsetning til buen andre breispredere skaper. Dette gjør det enklere å begrense overlappinga på vendeteigen.

 

Figur 1: Resultat av spredetest med oppadvendt spredeplate øverst på tanken i vind typisk for våren.

 

Fordelersystem gir jevn spredning

En stor fordel med moderne systemer med stripespredning eller nedfelling er at de bortimot garanterer jevn spredning av husdyrgjødsla i sideretningen. Vi har sett problem ved spredning i sidehelling (flatt eller motfall i første del av slangen), men det kan korrigeres med kjøremønster. Alle fordelere vi kjenner «tvinger» gjødsel ut i hvert utløp, slik at det blir gjødsel i hele bredden.

Flere tester av stripespredere dokumenterer at disse sprer svært jevnt, og temmelig likt spredebilde ved ulike turtall på pumpa og spredemengder. De fleste vil være fornøyd om handelsgjødselsprederen sprer så jevnt! Siden det er ulik lengde på slangene fra midt bak vogna til ytterste utløp, får du imidlertid ulik mengde i sideretning ved start og stopp og dermed potensiale for overlapping. «Flying start», dvs at traktoren er i fart når pumpa kobles inn, viste seg å begrense dette litt i en dansk test fra 2008. Testen var med ei Samson-vogn utstyrt med mulighet for seksjonsvis avstenging (1 meter seksjoner). Seksjonsavstenging viste seg effektivt for å redusere overlapping ved spredning mot kiler/trekanter, med reduksjon på opptil 75-80 %, og Samson leverer systemet på sine store vogner. I Norge er dette svært interessant, og ønskelig fra flere produsenter og på mindre vogner og spredebredder, sjøl om det sjølsagt koster ekstra kroner.

 

GPS kan styre riktig arbeidsbredde

Med stor arbeidsbredde, små husdyrgjødselmengder og generelt i stubbåker kan det være vanskelig å treffe rett overlapp eller kjøreavstand på eget øyemål. Her kan sty- ring etter GPS være til stor hjelp, slik at du kan sikre jevn avstand til forrige spredning og legge opp et gunstig kjøremønster.

 

Kontroll på dosering

Spredd mengde justeres av de fleste gjennom kjørehastighet og turtall på pumpa, og mange har bra kontroll på hva egen spreder presterer basert på tankvolum og spredelengde. Endres konsistensen på gjødsla, endres gjerne spredeegenskapene, ofte vist som endra spredebredde. 

Det er viktig å ta hensyn til dette når du ønsker ei viss mengde husdyrgjødsel pr dekar. Nå finnes også spredere med flowmeter (måler væskemengde pr tidsenhet) mon- tert mellom pumpe og spredeorgan som kan gi oss bedre kontroll med spredd mengde. Og det finnes målere som med NIRS-teknikk (som til fôranalyser) kan gi kontinuerlig informasjon om tørrstoff- og nitrogeninnhold i husdyrgjødsla som passerer mellom pumpe og spredeorgan.

Med slangetilførsel i stedet for tankvogn har vi ingen gitt spredelengde å kontrollere dosering med. Her er der- for flowmeter/mengdemåler i større grad tilnærma stand- ardutstyr. Ved hjelp av produsentens spredetabeller er det så enkelt å tilpasse kjørehastighet til ønska mengde pr dekar.

 

Utnytt jordkartlegging og egen kunnskap

Mange kjenner egen jord godt og vet hvordan næringsstatus er rundt om på garden, og kan på dette grunnlaget justere husdyrgjødselmengden, også innad på et skifte. Likevel vil en del bli overraska over jordvariasjon om de investerer i ei grundigere kartlegging med flere prøvepunkt per skifte. Dagens skifter er ikke sjelden sammenslått fra flere tidligere skifter, og historikken varierer. Grundig kartlegging, gjerne med GPS-plotting, har til en viss grad vært utnytta ved kalking. Her ligger det potensiale ved husdyrgjødselspredning, sjøl om sprikende status for fosfor og kalium kan være en utfordring. Du kan få fargekoda skiftekart basert på jordprøvene, og med dette i hånd tilpasse gjødslinga. Manuell kontroll med justeringa har den fordel at du lett kan «overstyre» kartet når du kjenner andre årsaker til redusert avling enn næringstilstand.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.