Hold rundballene unna veien

14.09.2020 (Oppdatert: 15.09.2020) Tore Jevnaker

Lagring av rundballer langs vei faller inn under Lov om veier (Veiloven), med konkrete bestemmelser om avstand. Hvor langt fra veien rundballene skal lagres, kommer an på hva slags veiklasse de ligger ved.

Veiklassen avgjør hvor langt fra veiens midtlinje du må lagre rundballer. Du må selv sette deg inn i gjeldende regelverk der du bor. FOTO: Morten B Livenengen

Saken er første gang publisert i Grønt i fokus nr. 3 2020

 

Vi er vel alle enige om at rundballer har kommet for å bli, selv om mange fortsatt sverger til silo og høy, særlig i de høyereliggende og kalde strøkene rundt om i landet. Rundballer er en fleksibel og rask måte å berge fôret på, og krever færre medarbeidere for å få slåtten utført.

På den annen side så gir rundballer også noen utfordringer vi også må ta hensyn til. Når det gjelder lagring av rundballer, så er det flere momenter som man skal være oppmerksom på.

 

Du må vite bestemmelsene

Ved lagring av rundballer langs offentlig vei, så er det i Lov om veier, (Veiloven) konkrete bestemmelser for blant annet avstand mellom vei, bygg og andre innretninger. Man må vær klar over at lagring av rundballer faller inn under denne loven. Dette gjeler for øvrig også annet landbruksutstyr som for eksempel redskap, tilhengere og containere.

På grunn av trafikksikkerheten så er minimumsavstanden til lagring av rundballer og annet utstyr 50 meter ved riks- og fylkesveg, og 15 meter fra gang- og sykkelvei, og kommunale veier. Dette måles fra veiens midtlinje. I veikryss skal avstanden være minst 60 meter i rett linje mellom veienes midtlinje på riks- og fylkesvei, og minimum 40 meter på andre veier. Det kan finnes lokale bestemmelser gjort av Statens vegvesen, hvor det er gitt dispensasjon fra disse bestemmelsene. Du må selv sette deg inn i bestemmelsene som finnes der du bor.

 

Trafikkfarlige situasjoner

De angitte avstandene mellom vei og rundballer er på grunn av faren for kollisjon mellom kjøretøy og rundballer ved en eventuell utforkjøring. Det er ofte mye tyngde i rundballer og de vil kunne forårsake stor skade hvis et kjøretøy kjører inn i dem. Ved en hastighet på 80 km/t vil en kollisjon med rundballer være som å kjøre inn i en bergvegg. I veikryss så er det kravet om fri sikt som er den viktigste årsaken.

Et annet viktig moment ved lagring langs offentlig vei er at rundballer kan tiltrekke seg hjortevilt, og dermed øke faren for påkjørsel av disse. Lagre rundballene på steder der hjorteviltet ikke befinner seg, eller sett opp innretninger som gjør rundballene utilgjengelig for hjorteviltet.

 

Lagre rundballene stabilt

Rundballer skal også lagres stabilt, slik at de ikke kan rulle eller falle ned fra stabel. Dette er også svært viktig, selv om de ikke ligger i nærheten av vei. Det kan finnes barn i området som leker rundt, og på rundballene, og som kan komme under hvis de ruller/faller. Vi har også sett tilfeller av barn som har falt imellom rundballer som var stablet på høykant (den flate siden ned). I et av tilfellene trengte barnet hjelp av en voksen for å komme seg opp igjen. Heldigvis var det flere barn sammen som fikk varslet den voksne. Hvis barnet hadde vært alene kunne det gått riktig ille.

 

Samle plasten

Når det gjelder den miljømessige siden, så er plasten den største utfordringen. Plast på avveie i naturen er veldig synlig, og blir lagt merke til av alle. Plast brytes sakte ned og har svært uheldige virkninger på miljøet. Sørg for at plast som er løs blir samlet opp, slik at den ikke blir ført videre med vind og vann. Plasten skal leveres til godkjent mottak.

 

Tiltak ved fare for avrenning

Et annet viktig punkt er mulig avrenning fra rundbal- lene. Rundballer skal lagres slik at de ikke kan forurense vann og vassdrag. Området bør være mest mulig flatt og ikke være grøftet. Området skal også være tørt og ha god naturlig filtrering. Det bør være minst 50 meter til vannføring. Er det fare for at avrenning kan forårsake forurensing, skal det gjøres tiltak for å samle opp pressaften.

 

Tiltak ved flom

I områder med fare for flom, skal det gjøres en risikovurdering både med tanke på at rundballene kan bli tatt av flommen, og mulig forurensing av vassdraget med pressaft.

En siste ting som jeg også vil nevne er lagring som kan sjenere naboer. En landbrukseiendom er vanligvis så stor at det ikke skulle være nødvendig å lagre rundballene slik at de kan bli til sjenanse for naboer. Dette kan gå på det rent estetiske, men også praktiske. Rundballer kan noen ganger lukte vondt, og det gir et dårlig omdømme for landbruket om vi ikke tar hensyn til dette.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.