Tett og systematisk jordprøvetaking gir økte presisjonsmuligheter

22.12.2020 (Oppdatert: 22.12.2020) Harald Solberg

Mens det før GPS-en sin tid ble tatt jordprøver som tilfredsstilte myndighetens krav til prøvetetthet, har flere og flere bestilt tett prøvetaking. I 2020 har NLR prøvetatt 80 000 daa med tett prøvetaking. Allerede nå kan en få spredd variabel kalkmengde ut fra jordprøver. Innen kort tid vil det bli vanlig med variert såkorn- og gjødselmengde etter samme jordprøvekart og jordanalyser.

NLR har tatt ut systematisk og tette jordprøver på 80 000 dekar på Østlandet denne høsten.

Saken er første gang publisert i Grønt i fokus nr. 4 2020.

 

Jordprøver må tas minimum hvert åttende år. Noen steder tas det oftere. Noen steder vil jordprøvene vise vesentlige endringer i næringsinnholdet, men mange steder er det først og fremst pH som endrer seg fra gang til gang. pH endres med ulik hastighet over skiftet, avhengig av jordart og innhold av sand, silt og leire. Moldinnholdet har også en vesentlig betydning. Med jevn kalking over hele arealet over tid kan en derfor erfare både for høy- og for lav pH, i forhold til det optimale, på skiftet. En fortsettelse av lik kalking vil derfor kunne øke forskjellene innad på skiftet.

 

Avling og pH

Plantevekstens respons på feil pH varierer mellom jord arter. Kalkingsforsøk på Østlandet har vist små avlingsøkninger på kalket, kontra ikke-kalket areal. Felles for forsøkene var jord som kun trengte vedlikeholdskalking.

Vi vet at responsen på kalking varierer mellom jordarter. Mens morenejorda har stor evne til å holde avlingsnivået oppe, vil både silt- og leirjord respondere raskere på for lav pH. Grensa for lavest anbefalte pH er også høyere for økende leirinnhold. På siltjord øker P-tilgjengeligheten med pH, noe som er mer bestemmende for avlingsnivået på silt- enn andre jordarter. Felles for alle jordarter er at plantene reagerer raskere på andre stressfaktorer hvis pH er i laveste laget. Slike stressfaktorer kan være dårlig jordstruktur, nedbørsoverskudd/ dårlig drenering, og andre. NIBIOs Tema nr 23 – kalking til korn og gras, gir gode svar på kalkmengder og optimal pH.

Feil pH er ikke bare sur jord. For høy pH er også skadelig for planteveksten. Jord som er kalket for hardt, eller jord med naturlig høy pH, har problemer med opptak av spesifikke næringsstoffer, som mangan og zink. Ved flat kalktildeling vil en kunne erfare både for lav- og for høy pH på samme skifte. For høy pH gir enten behov for ekstra tilførsel av bladgjødslingspreparater, eller det vil gi redusert avling. Det vil dra det samlede avlingsnivået ned.

 

Kostnad økt prøvetetthet

Forutsetninger:
    •    jordprøver på 500 dekar hvert åttende år. 

    •    kalking etter analysering, enten variabel eller flat til- 
deling. 

    •    avlingsnivået er ikke påvirket av aktuell pH. 

    •    valg av kultur er ikke påvirket av aktuell pH. 

    •    Vedlikeholdskalking: 300 kg/daa. 
Vi har konstruert en eksempelgård for å belyse kost- nadene ved tett jordprøvetaking.

Tabell 1 viser differansen mellom normal jordprøvetaking og tett jordprøvetaking på 500 dekar. 
Som tabell 2 viser, er netto kostnad ved tett jordprøvetaking kr 4 000,- samlet for garden. Kostnaden skal 
fordeles over 8 år. Reint økonomisk må en derfor enten hente en årlig avlingsøkning på kr 500 per år (1 kr/ daa/ år), eller kunne gjøre tilsvarende årlige innsparinger på innsatsfaktorer. Etter hvert som vi får kunnskap om variasjonsmuligheter, og utstyret gir oss mulighet, kan dette dreie seg om:

  • variabel såmengde, med økning ved stiv leire og reduk- sjon ved høyt moldinnhold – variasjon 50 - 125 % av valgte såmengde.
  • forrådsgjødsling med for eksempel fosfor på små om- råder, og redusere P-innholdet i gjødsla som spres ved såing - reduksjon fra 4 til 2 % P i Fullgjødsel/NPK.
  • ugras-, stråforkortings- og soppmiddel avhengig av moldinnhold, eller annen faktor - variasjon 50-100 % av full dose. 
  • for høyverdige kulturer vil mulighetene være flere for posisjonsbestemt bruk av innsatsfaktorer.

I løpet av perioden hvor jordprøvene skal brukes kan lista bli lenger. Faktorene i lista må det jobbes mer med for å få sikre tall for riktig fra-til mengder, men for noen av punktene har de allerede startet å kjøre variasjon i våre naboland, så det er noe å jobbe videre med. For å kunne dra nytte av muligheten må imidlertid gården ha et godt grunnlag. Tett jordprøvetaking er antakeligvis det grunnlaget som gir flest muligheter for variabel- og posisjons- bestemte bruk av såkorn, gjødsel, mikronæringsstoffer og plantevernmidler, i tillegg til kalk.

Tabell 1: Eksempelgården ble tett prøvetatt i 2019, med 71 prøver. Vanlig prøvetetthet hadde gitt 25 prøver. Kostnad for prøveuttak og analysering av analysepakke 1 gir kostnader vist i tabellen.

  Antall prøver Kostnad prøveuttak (kr) Kostnad analysering (kr) Samlet kostnad (kr)
Tett prøvetaking 71 7 500,- 17 140,- 24 640,-
Normal prøvetetthet 25 2 625,- 6 000,- 8 625,-
Differanse       16 015,-

 

Tabell 2: Tildelingsfilen proudsert fra pH-analysen fra jordprøvene tilsier for eksempelgården en gjennomsnittlig tildeling på x kg Agri Mel (44 % CaO) per dekar. Veid mot normal vedlikeholdskalking blir da regnestykket:

  Kg/daa Samlet for garden (tonn) Pris/tonn Samlet kostnad (kr)
Presisjonskalking 240 120 727 87 000,-
Normal vedlikeholdskalking 300 150 662 99 000,-
Differanse kalkspredning       12 000,-
Kostandsøkning tett prøvetaking       -16 000,-
Netto kostnad tett prøvetaking       -4 000,-

 

NLR-tilbud

NLR har i år tatt tett prøvetaking på anslagsvis 80.000 dekar. I tillegg kommer ulike entreprenører, som tilbyr samme tjeneste. Samlet øker posisjonsbestemt kalking fra år til år, pH jevnes seg ut og på hele arealet kan en unngå avlingstap grunnet for lav- eller høy pH. Avlingstapet i vanskelige år kan også reduseres, da plantene får færre stressfaktorer. NLR tilbyr, sammen med prøvetaking også kart med prøvepunkter, kalkingskart og -styringsfiler til kalking. NLR bruker Skifteplan til punkting. Prøvepunktene kan da også hentes fram igjen i felt på Skifteplan Mobil.

Andre aktuelle fagartikler

Du vil kanskje også sette pris på disse fagartiklene:

Variabel såmengde til korn med moderne teknologi

De siste årene har vi muligheten til å variere innsatsfaktorer som for eksempel gjødsel etter varierende behov på skiftet. På samme måte har de nyeste såmaskinene gitt oss mulighet til å variere også såmengden over skiftet.

 

Kalking av eng gir bedre grasavlinger

Lav pH gir lavere utnyttingsgrad av tilførte næringsstoffer, fordi tilgjengeligheten av nitrogen, fosfor, kalium, svovel og magnesium synker om pH kommer særlig under 6,0. Er det samtidig mye kalium, som ved bruk av husdyrgjødsel, vil platene ta opp mye mer av dette enn hva de faktisk trenger. Det gir fare for fôrrelaterte sykdommer, som graskrampe og melkefeber.

 

Grøfting kan være svært lønnsomt

Normalt er kostnadene dine i beste fall like på jord som trenger grøfting og jord som er godt grøftet. Forskjellen er større avling og avlingsverdi, enklere jordarbeiding og innhøsting og mer arbeid som kan utføres til optimalt tidspunkt på veldrenert jord.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.