Tidlig vårgjødsling til eng

12.03.2019 (Oppdatert: 12.03.2019) Oddbjørn Kval-Engstad

Sein totalgjødsling, 2-3 uker etter vekststart, har gitt redusert avling i våre felt i 2018. Delt gjødsling ga praktisk talt samme avling som tidlig totalgjødsling, og det spilte ingen rolle om svovel ble gitt tidlig eller seint.

Tydelige fargesjatteringer i feltet i Heidal ved slått 21. juni. Tall samsvarer med leddnummer i forsøksplanen. Foto: Oddbjørn Kval-Engstad

Artikkelen er første gang publisert i Forsøksmelding 2018 fra NLR Innlandet.

 

I denne forsøksserien undersøker vi om tidlig vårvekst i timoteidominert eng er begrensa av tilgang på lettløselig nitrogen og svovel, og om denne mulige vekstbegrensninga kan spores i avlinga i førsteslåtten.

Sesongen 2018 ble spesiell i store deler av Sør-Norge med til dels ekstrem tørke, så også i vårt område. Forsøksplanen lot seg dermed ikke gjennomføre helt som tenkt, og av i alt åtte felt ble bare ett gjennomført med to tidspunkt for høsting av førsteslåtten. Alle felt i Innlandet ble høsta med samtidig slått av hele feltet. I dette forsøket måles avlinga bare i 1.slått, ikke i gjenvekst. Fôrkvalitetsanalyse av grasprøvene er ikke klare enda. Gjødsling skal følge bondens praksis, så vi har delt opp omtalen.

LES MER: Biorest som gjødsel på eng

Avlingsnedgang ved sein gjødsling i Heidal Terje Jonny Sveen på Leirflaten i Heidal bruker normalt ikke husdyrgjødsel på enga, så vi gjødsla i stedet med kalium for å unngå at næringsstoffet var avlingsbegrensende. Rutene helt uten gjødsel ga samme avling, så kalium var ikke noe problem der. Arealet ble vatna før førsteslått.

I feltet hos Sveen med 2.års eng var det klar avlingsnedgang ved utsatt gjødsling. Vekststart ble vurdert til ca 10.mai utfra markvandring 9.mai og data fra klimastasjon, så første gjødsling var noen få dager forsinka.

Vi fikk samme avling som tidlig totalgjødsling med delt gjødsling, og samme avling om svovel ble gitt tidlig eller seint. Her var det altså viktig å komme i gang med gjødslinga tidlig, men det hadde vært mulig å dele gjødsla hvis det hadde vært praktisk ønskelig.

Tabell 1: Forsøksplan. Tid for gjødsling og slått

Ledd Behandling
1 Kun husdyrgjødsel
2 All mineralgjødsel ved vekststart*
3 All mineralgjødsel 2-3 uker etter vekststart
4 Ca halv dose N ved vekststart, resten 2-3 uker senere. Hel dose S siste tidspunkt
5 Ca halv dose N og hel dose S ved vekststart, resten av N 2-3 uker senere
6 Ingen gjødsling. Rutene dekkes med plast ved spreiing av husdyrgjødsel. Frivillig
* Vekststart: Når en ser det første fullt utvikla, nye bladet på timoteien
A Slått tre uker etter siste gjødsling
B Slått ved gårdbrukerens ordinære førsteslått

 

Tabell 2: Avlingsresultat i kg tørrstoff per dekar hos Terje Jonny Sveen, Heidal

Gjødsling, mengde og dato Avling, kg ts/daa
14 kg/daa K49 (kaliumklorid) 437
13 kg N + 1,8 kg S 15. mai 550
13 kg N + 1,8 kg S 1. juni 479
6 kg N 15. mai, 7 kg N + 1,8 kg S 1. juni 536
7 kg N + 1,8 kg S 15. mai, 6 kg N 1. juni 556
Ingen gjødsling 421

 

Tidlig gjødsling best på Drevsjø og Tynset

Det var ikke sikre utslag for ulik gjødsling i feltet på Drevsjø. Feltet ble anlagt 24. mai i 2.års eng hos Vegard Drevsjømoen. Dette var nok ei ukes tid for sent i forhold til vekststart. Verten bruker vanligvis husdyrgjødsel fra storfe på enga om våren, men årets sesong var såpass spesiell at husdyrgjødsel ikke kom på feltet som planlagt. Det ble derfor kun gjødsla med handelsgjødsel før slått. Ved høsting 15.juni var feltet tydelig prega av tørke, spesielt det 2.gjentaket. Tendensen er størst avling med tidlig totalgjødsling. Tidspunkt for tildeling av svovel har ikke gitt utslag på avlingsmengde.

Feltet på Tynset ble anlagt 14. mai hos Mats Ola Brydalseggen, også i 2.års eng. Det var også noen dager etter vekststart. Det ble spredd 3 tonn blaut storfegjødsel pr.dekar 15. mai, men feltet er ikke vatna. I feltet på Tynset fikk vi størst avling med tidlig gjødsling, og praktisk talt samme avling med delt gjødsling. Med delt gjødsling spilte det heller ikke her noen rolle for avlingsmengden om svovel ble gitt tidlig eller seint. Husdyrgjødsel alene ga for lite næring til full avling.

 

Tabell 3: Avlingsresultat i kg tørrstoff per dekar hos Vegard Drevsjømoen (Drevsjø) og Mats Ola Brydalseggen (Tynset)

Gjødsling, mengde og dato Avling, kg ts/daa
Drevsjø Tynset Drevsjø (26/6) Tynset (15/6)
Ingen gjødsling Kun husdyrgjødsel; 3 t blaut storfe 218 263
10 kg N + 1,4 kg S 24. mai 10 kg N + 1,4 S 14. mai 290 404
10 kg N + 1,4 kg S 1. juni 10 kg N + 1,4 S 25. mai 207 331
3,4 kg N 24. mai, 6,6 kg N + 1,4 kg S 1. juni 4,5 kg N 14. mai, 5,5 kg N + 1,4 kg S 25. mai 256 386
6,6 kg N + 1,4 kg S 24. mai, 3,4 kg N 1. juni 5,5 kg N + 1,4 kg S 14. mai, 4,5 kg N 25. mai 229 393

 

Tidlig gjødsling et knepp foran på Toten

Feltet på Toten ble anlagt 8.mai hos Aas Samdrift på Bøverbru. Her ble spredd 5 tonn storfegjødsel pr dekar, av gyllekvalitet.

Avlingsresultatene tyder på god virkning av denne husdyrgjødsla, da kun tidlig totalgjødsling med mineralgjødsel ga større avling.

 

Tabell 4: Avlingsresultat i kg tørrstoff per dekar hos Aas Samdrift, Bøverbru

Gjødsling, mengde og dato Avling, kg ts/daa
Husdyrgjødsel: 5 t storfegylle 485
All mineralgjødsel 8. mai 510
All mineralgjødsel 23. mai 466
50 % N 8. mai, 50 % N + 100 % S 23. mai 463
50 % N + 100 % S 8. mai, 50 % N 23. mai 455

 

Konklusjon

Sein totalgjødsling, 2-3 uker etter vekststart, har gitt redusert avling i våre felt i 2018. Med kort vekstsesong kan det tyde på at det er fordelaktig å gi all gjødsel så tidlig som råd etter vekststart. Delt gjødsling ga praktisk talt samme avling som tidlig totalgjødsling, og det spilte ingen rolle om svovel ble gitt tidlig eller seint. Serien fortsetter med nye felt i 2019.

LES MER: Presis husdyrgjødselspredning med riktig bruk av utstyret Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.