Mattilsynet har kontroller i gartneriene for å se om plantevernmidlene brukes på lovlig måte. De tar planteprøver og sjekker sprøytejournaler og giftskap. Midler som ikke lenger er tillatt brukt, skal leveres inn til destruksjon.

Hent her som PDF: Godkjente plantevernmidler 2021 05 19


Endringer siden 22/2, 2021 er at:

 • Mospilan SG er et nytt skadedyrmiddel som er godkjent mot bladlus og mellus i prydplanter i lukket og permanente veksthus og i jordbær i veksthus.
 • Movento 100 SC er godkjent mot bladlus, mellus og trips i jordbær i veksthus på Tilleggsetikett
 • Envidor 240 SC mot spinnmidd og bladmidd i prydplanter i veksthus og på friland og i jordbær i veksthus har gått ut og siste bruksdato er 31/12, 2021
 • Apron XL mot algesopp på prydplanter i veksthus får ny reg.nr. og siste bruksdato for gammel etikett er 31/5, 2021.

Mainspring og Confidor merket som "Spesialpreparat for veksthus". Når et plantevernmiddel er merket med "Spesialpreparat for veksthus", skal vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset, lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene (forskrift om plantevernmidler §25)."

Tabellene viser hvilke plantevernmidler (yrkesdyrker preparater) som er godkjent til vekstregulering og mot skadedyr og sopp i prydplanter, tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus og i prydplanter på friland.

Etiketter og registreringsnummer

Registreringsnummeret (reg.nr.) på etiketten viser hvilken versjon av etiketten dette plantevernmidlet har. Sjekk alltid om du har en godkjent versjon av plantevernmidlet.

Godkjent etikett finner du på hjemmesiden til Mattilsynet. På www.veksthusinfo.no finner du HMS-datablad for plantevernmidlene.

Hvis du har gammel etikett på plantevernmiddelet:

 • Dersom det er endret kjemisk innhold for det nye registreringsnummeret av middelet, må det gamle middelet returneres importør eller leveres til destruksjon,
 • Dersom innhold av kjemisk stoff er det samme på ny og gammel etikett, kan du bare skrive ut ny etikett med nytt reg.nr. og bruke gammel flaske med ny etikett.

Sprøytejournal og Integrert Plantevern

Det er påbudt å føre sprøytejournal. Den skal inneholde data om plantevernmiddel, dose, dato, klokkeslett, skadegjører, kultur og hvor det er sprøytet. I tillegg skal det også føres data om bruk av integrert plantevern.

I Plantevernforskriften, vedlegg 2 er det beskrevet de generelle prinsippene for integrert plantevern og her er kortversjonen:

8 prinsipper for integrert plantevern

 1. Forebygg og/eller utrydd skadegjørerne ved hjelp av alternative metoder som vekstskifte, resistente sorter, god dyrkingsteknikk, bevaring av nytteorganismer og godt renhold.
 2. Kjenn skadegjørerne og søk råd hos rådgiver.
 3. Bruk varslinger, prognoser og skadeterskler når disse finnes.
 4. Velg ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive.
 5. Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse.
 6. Begrens bruken av plantevernmidler og andre tiltak til det nødvendige ved f.eks. redusert dose og antall behandlinger.
 7. Motvirke utviklingen av resistens, velg kjemiske midler med omhu.
 8. Sjekk om tiltakene har virket godt nok.

PRYDPLANTER I VEKSTHUS – Vekstregulerende midler, pr. 22/2, 2021

Godkjent etikett finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Handelsnavn

Reg.nr.

Kommentarer

Alar 85

2012.25.17

2012.26.16

2012.27.16

Dazide Enhanze

2019.23

Inneholder samme aktive stoff som Alar.

Bonzi

2013.18.17

Kompakt 5C

2019.17

PRYDPLANTER I VEKSTHUS - Skadedyrmidler, pr. 19/5, 2021 – del 1

Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest.

For å redusere faren for dårlig virkning på grunn av resistens, er det viktig å veksle mellom plantevernmidler fra ulike kjemiske middelgrupper.

Handelsnavn

Reg.nr.

Middel

gruppe

Nytte-dyr

Virke-måte

Blad-lus

Mel-

Lus

Spinn-midd

Trips

Andre Skadedyr

Merknader

Admiral 10EC

2012.6.17

2

J

K

X

Virker på bomullsmellus og veksthusmellus

Utgått.

Siste bruksdato: 30/6, 2021.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Calypso 480 SC

2008.104.14

5

K

S

X

X

Bartrelus, skjoldlus, ulllus, sikader, sommerfugllarver, planteveps, biller

Utgått.

Siste bruksdato: 3/2, 2021.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Conserve

(lov i økoprod)

2012.15.14

7

K

K

X*

Minerflue, sommerfugllarver

*virker også på amerikansk blomstertrips.

Decis Mega EW50

(Deltametrin)

2012.1.14

6

L

K

X

X

X

Bartrelus, skjoldlus, ulllus, sikader, sugere, teger, minerflue, blad-veps, sommerfugllarver

Virker ikke på ferskenbladlus

Envidor 240SC

2011.5.19

4

JK

K

X

Bladmidd og dvergmidd

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Kan gi skade i roser

Utgått! Siste bruksdato er 31/12, 2021

Fastac 50

2009.72.14

6

L

K

X*

X*

X

Bartrelus, skjoldlus, sikader, teger, minerflue, biller og, sommerfugllarver

Utgått siste bruksdato: 31/1, 2022

*=Virker ikke på ferskenbladlus. *= veksthusmellus kan være resistente.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Floramite

2009.68.17

2010.8.16

2010.1.16

-

JK

K

X

Karate 5CS

2011.20.14

6

L

K

X*

X*

X

X

Sommerfuglarter og minerflue.

bomullsmellus, veksthus-mellus, ferskenbladlus, amerikansk blomstertrips og minerflue (Liriomyza) kan være resistente

PRYDPLANTER I VEKSTHUS - Skadedyrmidler, pr. 19/5, 2021 - del 2

Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest.

For å redusere faren for dårlig virkning på grunn av resistens, er det viktig å veksle mellom plantevernmidler fra ulike kjemiske middelgrupper.

Handelsnavn

Reg.nr.

Middel

gruppe

Nytte-dyr

Virke-måte

Blad-lus

Mel-

Lus

Spinn-midd

Trips

Andre skadedyr

Merknader

Mainspring

2020.12

28

J

S

X

Minerflue- og sommerfugllarver

Merket som "Spesialpreparat for veksthus"

Milbenknock

2012.7.18

1

K

K

X

Dvergmidd (skuddtoppmidd og Cyclamenmidd) og minerfluelarver

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Mospilan SG2021.11

4A

LSXXXLov i lukket og permanent veksthus

Movento

2013.25

5

JK

S

X

X

X

Skjoldlus og ulllus.

På of-label i prydplanter i veksthus. Kan gi skade på planter.

PreFeRal WG

(lov i økoprod)

2018.5

-

J

K

X

Biologisk middel (nyttesopp).

Raptol

(lov i økoprod)

2017.20

3A

K

K

X

X

X

X

Skjoldlus, sikader, sugere, teger og sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver.

Virker ikke på borende og minerende larver.

Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på plantene.

NEU 1181M

(lov i økoprod)

2017.12

-

-

K

Snegler

(Jern(III)fosfat)

Sluxx HP

(lov i økoprod)

2017.11

-

-

K

Snegler

(Jern(III)fosfat)

Steward

2010.7.18

22A

K

K

Sommerfugglarver.

Ikke lov i planteutsalg.

Må ha tilleggsetikett.

Teppeki

2014.3.18

29

J

S

X

Må ha tilleggsetikett. Vernehansker må brukes i 17 dager etter sprøyting.

Thiovit Jet

(lov i økoprod)

2007.30.14

-

K

K

Skuddtoppmidd.

svovel

Vertimec

2010.21.14

1

K

K

X*

X

X*

Minerflue, dvergmidd: skudd-toppmidd og cyclamenmidd.

*Virker også på amerikansk blomstertrips og bomullsmellus.

PRYDPLANTER I VEKSTHUS – Soppmidler, pr. 19/5, 2021

Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest.

Handelsnavn

Reg.nr.

Nytte-dyr

Virke-måte

Alge-sopp

Fusar-ium

Grå-skim-mel

Mel-dugg

Svart-skurv

Andre sopper

Merknader

Aliette 80 WG

2007.125.14

JK

S

X*

Bladskimmel (Peronospora og andre)

*=Phytophthora og Pythium.

Apron XL

Nytt Reg. nr

JK

S

X

Til beising av blomsterløk og utvanning i prydplanter.

Gammel reg.nr. 2007.127.14 lov å bruke til 31/5.2021

Delan WG

2008.11.14

J

K?

Skurv, rust og bladflekksopper.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Fungaflash

2009.1.17

J

S

X

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Nytt navn. (tidligere Fungaflor)

Rizolex 50FW

2010.20.17

J

K

X

Switch 62,5 WG

2008.56.15

JK

K

X

God virkning ved lave temperaturer.

Serenade ASO

(lov i økoprod)

2017.14.20

J

K

X

X

Biologisk middel (bakterie)

Se Tilleggsetikett for bruk mot meldugg

Teldor WG

2007.130.14

JK

K

X

Thiovit Jet

(lov i økoprod)

2007.30.14

K

K

X

Svovel

Topas 100 EC

2008.9.15

J

S

X

Rust og black rot

Topsin WG

2008.49

JK

S

X

X

X

Rotsvartsopp, Verticillium,

Phialophora, Cylindrocladium

Utgått. Siste bruksdato: 19/10, 2021

PRYDPLANTER PÅ FRILAND - Skadedyrmidler, pr. 19/5, 2021

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

For å redusere faren for dårlig virkning på grunn av resistens, er det viktig å veksle mellom plantevernmidler fra ulike kjemiske middelgrupper.

Handelsnavn

Reg.nr.

Middel

gruppe

Virke-måte

Blad-lus

Mel-

Lus

Spinn-midd

Trips

Andre skadedyr

Merknader

Calypso 480 SC

2008.104.14

5

S

X

X

Bartrelus, skjoldlus, ull-lus, sikader, sommerfugllarver, planteveps, biller

Utgått.

Siste bruksdato: 3/2, 2021.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Danitron 5SC

2016.18

2016.9.20

-

K

X

Frittlevende bladmidd

Decis Mega EW50

2012.1.14

6

K

X

X

X

Bartrelus, skjoldlus, ulllus, sikader, sugere, teger, minerflue, bladveps, sommerfugllarver

Virker ikke på ferskenbladlus

Envidor 240SC

2011.5.19

4

K

X

Bladmidd og dvergmidd

Ikke lov å bruke i planteutsalg

Kan gi skade i roser

Utgått: siste bruksdato er 31/12, 2021

Fastac 50

2009.72.14

6

K

X*

X*

X

Bartrelus, skjoldlus, sikader, teger, minerflue, biller og, sommerfugllarver

Utgått. Siste bruksdato: 31/1, 2022

*Virker ikke på ferskenbladlus. *veksthusmellus kan være resistente. Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Karate 5CS

2011.20.14

6

K

X

X

X

Bartrelus, sugere, sikader, teger, bladbark- og snutebille, minerflue og larver av planteveps og sommerfugler m.m.

Milbenknock

2012.7.18

1

K

X

Dvergmidd (skuddtoppmidd og Cyclamenmidd) og minerfluelarver

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Movento

2013.25

5

S

X

X

X

Skjoldlus og ulllus

Kan gi skade på plantene.

Raptol

(lov i økoprod)

2017.20

3A

K

X

X

X

X

Skjoldlus, sikader, sugere, teger og sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver.

Virker ikke på borende og minerende larver. Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på plantene.

Teppeki

2014.3.18

2014.10

2014.13

29

S

X

Må ha tilleggsetikett. Vernehansker må brukes i 17 dager etter sprøyting.

Thiovit Jet

(lov i økoprod)

2007.30.14

-

K

Skuddtoppmidd

Svovel

SNEGLER: Sluxx HP (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.11og NEU 1181M (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i prydplanter på friland og er også lov i økologisk produksjon.

PRYDPLANTER PÅ FRILAND - Soppmidler, pr. 19/5, 2021

Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Handelsnavn

Reg.nr.

Virke-måte

Alge-sopp

Fusar-ium

Grå-skim-mel

Mel-dugg

Svart-skurv

Andre sopper

Merknader

Aliette 80 WG

2007.125.14

S

X*

Bladskimmel (Peronospora og andre)

*=Phytophthora og Pythium.

Delan WG

2008.11.14

K?

Skurv, rust og bladflekksopper.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

DUTCH TRIG

2017.34

S

Almesjuke i alm

Biologisk middel (sopp).

Må brukes forebyggende.

Nordox 75WG

2008.43.19

K

X

Furuas knopp- og greintørke, filtsopp og rustsopp.

Godkjent i bartrær i planteskoler.

Ny etikett med avstandskrav til vann.

Rizolex 50FW

2010.20.17

K

X

Scala

2007.115.14

K?

X

Skurv

På of-label

Serenade ASO

(lov i økoprod)

2017.14.20

K

X

X

Biologisk middel (bakterie)

Se Tilleggsetikett for bruk mot meldugg

Signum

2007.133.14

K?

X

X

Bladflekksopper

På of-label

Switch 62,5 WG

2008.56.15

K

X

God virkning ved lav temperatur

Teldor WG

2007.130.14

K

X

Thiovit Jet

(lov i økoprod)

2007.30.14

K

X

Svovel

Topas 100 EC

2008.9.15

S

X

Rust og black rot.

Topsin WG

2008.49

S

X

X

X

Rotsvartsopp, verticillium, Phialophora, Cylindrocladium m.m.

Utgått. Siste bruksdato: 19/10, 2021

Ugrasmidler til bruk i planteskole og grøntanlegg pr. 19/5, 2021

Se etikett for info om hvordan plantevernmiddelet virker mot de ulike ugrasartene. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Bruksområde

Handelsnavn

Kjemisk stoff

Reg.nr.

Virke mot

Merknader

Prydplanteskole, buskrabatter

Gallery

Isoksaben

2006.42.14

To-frøbladet ugras

Virker i spiringsfasen. Kulturplantene må ha etablert rotsystem.

Totalbekjempelse i plante-skoler, juletrefelt og på udyrkede arealer

Pistol

Glyfosat og diflufenikan

2012.28.18

En- og tofrøbladet ugras

Virker båre i spiringsfasen og på etablert ugras.

Skjermet sprøyting i prydtrær- og busker og totalbekjempelse på grusplasser m.m.

Glyphomax Plus

Glyfosat

2008.45

2009.64

En- og tofrøbladet ugras

Utgått. Siste bruksdato: 30/6, 2022

Glypper

Glyfosat

2017.6.17

En- og tofrøbladet ugras

Rondup

2004.70.14

Nytt navn = samme middel som tidligere Rondup Eco

Rondup Flex

2015.2.18

Rondup Flick

2016.26

Totalbekjempelse på udyrkede arealer

Gallup Super

2017.33

Gras i grøntanlegg

Ariane S

Fluroksypyr-meptyl, klopralid og MCPA

2006.37.17

To-frøbladet ugras

Flurostar 200

Fluroksypyr-meptyl

2017.28

Ikke lov i planteutsalg.

Gratil 75 WG

amidosulfuron

2014.2

MCPA 750 Flytende

MCPA

2016.29

Ikke lov i planteutsalg.

MCPA 750 Nufarm

MCPA

2016.32

Ikke lov i planteutsalg.

Nufarm MCPA 750

MCPA

2016.31

Ikke lov i planteutsalg.

Starane XL

Fluroksypyr-meptyl og florasulam

2017.4

Tomahawk 200 EC

Fluroksypyr-meptyl

2016.10

2016.4.17

Ikke lov i planteutsalg.

TOMAT I VEKSHUS - Skadedyrmidler per 19/5, 2021

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings-

frist

Nytte-dyr

Virke-måte

Blad-lus

Mel-

Lus

Spinn-midd

Trips

Andre Skadedyr

Merknader

Confidor 70 WG

2018.64

3 dager

L

JL

S

X

X

Virker mot nelliktrips. Usikker virkning mot amerikansk blomstertrips.

Merket som "Spesialpreparat for veksthus"

Utgått. Siste bruksdato: 1/6, 2022

Conserve

(lov i økoprod)

2012.15.14

3 dager

K

K

X*

Minerflue, sommefugllarver

*virker på amerikansk blomstertrips.

Floramite

2009.68.17

2010.8.16

2010.1.16

24 timer

JK

K

X

Movento

2013.25

3 dager

JK

S

X

X

Pirimor

2011.19.19

4 dager

J

S/K

X

Dårlig virkning på ferskenbladlus.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

PreFeRal WG

(lov i økoprod)

2018.5

4 dager

J

K

X

Biologisk middel (nyttesopp).

Raptol

(lov i økoprod)

2017.20

3 dager

K

K

X

X

X

X

Inneholder rapsolje og pyretrum.

Kan gi skade på plantene.

Steward

2010.7.18

24 timer

K

K

Sommerfugllarver

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Teppeki

2014.3.18

2014.10

2014.13

1 dag

J

S

X

Må ha tilleggsetikett.

Vertimec

2010.21.14

3 dager

K

K

X

X

Bladminèrflue og gallmidd

Behandlingsperiode: mars – oktober.

Må ha ha Tilleggsetikett

SNEGLER: Sluxx HP (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.11 og NEU 1181M (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i grønnsaker i veksthus og er også lov i økologisk produksjon.


Humler

Teppeki er skånsom for humler. Floramite er skånsom for humler, men bolet må dekkes.

Movento og Pirimor er skadelig og bolet og bolet må fjernes i 24 timer.

Conserve og Raptol er skadelig og bolet må fjernes i 48 timer.

Steward og Vertimec er skadelig og bolet må fjernes i 72 timer.

Confidor er sterkt skadelig og kan IKKE brukes sammen med humler.

TOMAT I VEKSTHUS - Soppmidler, pr. 19/5, 2021

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings-frist

Nytte-dyr

Virke-måte

Alge-sopp

Grå-skimmel

Mel-dugg

Andre sopper

Merknader

Fungaflash

2009.1.17

3 dager

J

S

X

Ikke lov å bruke i planteutsalg. Nytt navn. (tidligere Fungaflor)

Previcur Energy

2010.26.14

3 dager

X

REVUS

2009.75.14

3 dager

J

K

Tørråte

Serenade ASO

(lov i økoprod)

2017.14.20

-

J

K

X

X

Biologisk middel (bakterie). Ingen behandlingsfrist.

Switch 62,5 WG

2008.56.15

3 dager

JK

K

X

storknolla råtesopp

Teldor WG

2007.130.14

3 dager

JK

K

X

Topas 100 EC

2008.9.15

3 dager

J

S

X


Humler

Fungaflash, Switch, Teldor og Topas er skånsom for humler, men bolet må dekkes/stenges ved sprøyting.

AGURK I VEKSTHUS - Skadedyrmidler pr. 19/5, 2021

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings

-frist

Nytte-dyr

Virke-måte

Blad-lus

Mel-

Lus

Spinn-midd

Trips

Andre Skadedyr

Merknader

Confidor 70 WG

2018.64

3 dager

L

JL

S

X

X

Usikker virkning mot amerikansk blomstertrips.

Merket som "Spesialpreparat for veksthus"

Utgått. Siste bruksdato: 1/6, 2022

Conserve

(lov i økoprod)

2012.15.14

3 dager

K

K

X*

Minerflue, sommerfugllarver

*virker på amerikansk blomstertrips.

Floramite

2009.68.17

2010.8.16

2010.1.16

24 timer

JK

K

X

Movento

2013.25

3 dager

JK

S

X

X

Pirimor

2011.19.19

4 dager

J

S/K

X

Dårlig virkning på agurk-bladlus og ferskenbladlus.

Ikke lov å bruke i planteutsalg

PreFeRal WG

(lov i økoprod)

2018.5

4 dager

J

K

X

Biologisk middel (nyttesopp).

Requiem Prime

2019.22

-

J

K

X

X

X

Også mot bomullsmellus og amerikansk blomstertrips

Det er ingen behandlingsfrist.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Teppeki

2014.3.18

1 dag

J

S

X

Må ha tilleggsetikett.

Vertimec

2010.21.14

3 dager

K

K

X

X

Bladminèrflue og gallmidd

Behandlingsperiode: mars – oktober.

Må ha ha Tilleggsetikett

SNEGLER: Sluxx HP reg.nr. 2017.11og NEU 1181M reg.nr. 2017.12 mot snegler i grønnsaker i veksthus og er også lov i økologisk produksjon.

AGURK I VEKSTHUS - Soppmidler pr. 19/5, 2021

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings-frist

Nytte-dyr

Virke-måte

Alge-sopp

Grå-skimmel

Mel-dugg

Merknader

Fungaflash

2009.1.17

3 dager

J

S

X

Ikke lov å bruke i planteutsalg. (tidligere Fungaflor)

Previcur Energy

2010.26.14

3 dager

X

Serenade ASO (lov i økoprod)

2017.14.20

-

J

K

X

X

Biologisk middel. Ingen behandlingsfrist.

Switch 62,5 WG

2008.56.15

3 dager

JK

K

X

Virker også på storknolla råtesopp

Teldor

2007.130.14

3 dager

JK

K

X

Topas 100 EC

2008.9.15

3 dager

J

S

X

PAPRIKA I VEKSTHUS - Skadedyrmidler, pr. 19/5, 2021

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings-

frist

Nytte-dyr

Virke-måte

Blad-lus

Mel-

Lus

Spinn-midd

Trips

Andre Skadedyr

Merknader

Confidor 70 WG

2018.64

3 dager

L

JL

S

X

X

Virker mot nelliktrips. Usikker virkning mot amerikansk blomstertrips.

Merket som "Spesialpreparat for veksthus"

Utgått. Siste bruksdato: 1/6, 2022

Movento

2013.25

3 dager

JK

S

X

X

Pirimor

2011.19.19

4 dager

J

S/K

X

Dårlig virkning på agurk-bladlus og ferskenbladlus.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Requiem Prime

2019.22

-

J

K

X

X

X

Også mot bomullsmellus og amerikansk blomstertrips

Det er ingen behandlingsfrist.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Vertimec

2010.21.14

3 dager

K

K

X

X

Bladminèrflue og gallmidd

Behandlingsperiode: mars – oktober.

Må ha ha Tilleggsetikett

SNEGLER: Sluxx HP (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.11 og NEU 1181M (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i grønnsaker i veksthus og er også lov i økologisk produksjon.

PAPRIKA I VEKSTHUS – Soppmidler per 19/5, 2021

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings-frist

Nytte-dyr

Virke-måte

Grå-skimmel

Merknader

Switch 62,5 WG

2008.56.15

3 dager

JK

K

X

Teldor WG

2007.130.14

-

JK

K

X

Bare i oppal av paprika

SALAT I VEKSTHUS - Skadedyrmidler, pr. 19/5, 2021

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings-

frist

Nytte-dyr

Virke-måte

Blad-lus

Spinn-midd

Trips

Andre Skadedyr

Merknader

Confidor 70 WG

2018.64

14 dager

L

JL

S

X

Of-label mot bladlus i salat i veksthus.

Merket som "Spesialpreparat for veksthus"

Utgått. Siste bruksdato: 1/6, 2022

Conserve

(lov i økoprod)

2012.15.14

3 dager

K

K

X*

Minerflue, sommerfugllarver

*virker på amerikansk blomstertrips

Movento

2013.25

7 dager

JK

S

X

Virker også på salatbladlus.

Pirimor

2011.19.19

10 dager

J

S/K

X

Dårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Raptol

(lov i økoprod)

2017.20

7 dager

K

K

X

sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver.

Virker ikke på salatbladlus eller på borende og minerende larver.

Inneholder rapsolje og pyretrum.

Kan gi skade på plantene.

Vertimec

2010.21.14

14 dager

K

K

X

X

bladminèrflue

Behandlingsperiode: mars – oktober.

Må ha ha Tilleggsetikett

SNEGLER: Sluxx HP (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.11 og NEU 1181M (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i grønnsaker i veksthus og er også lov i økologisk produksjon.

SALAT I VEKSTHUS - Soppmidler, pr. 19/5, 2021

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings-frist

Nytte-dyr

Virke-måte

Alge-sopp

Grå-skimmel

Andre sopper

Merknader

Aliette 80 WG

2007.125.14

14 dager

JK

S

Salatbladskimmel (Bremia)

Geoxe 50 WG

2018.4

7 dager

K

X

Storknolla råtesopp

Previcur Energy

2010.26.14

21 dager

X

Pythium og salatbladskimmel

Serenade ASO

(lov i økoprod)

2017.14.20

-

J

K

X

Biologisk middel (bakterie).

Ingen behandlingsfrist.

KRYDDERURTER I VEKSTHUS - Skadedyrmidler pr. 19/5, 2021

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings-frist

Nytte-dyr

Virke-måte

Blad-lus

Mel-

Lus

Spinn-midd

Trips

Andre Skadedyr

Merknader

Conserve

(lov i økoprod)

2012.15.14

3 dager

K

K

X*

Minerflue og sommerfugllarver

*virker på amerikansk blomstertrips.

Pirimor

2011.19.19

10 dager

J

S/K

X

Dårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

PreFeRal WG

(lov i økoprod)

2018.5

4 dager

J

K

X

Biologisk middel (nyttesopp).

Reg.nr. 2010.6 er lov til 21/9, 2019

Raptol

(lov i økoprod)

2017.20

7 dager

K

K

X

sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver.

Virker ikke på salatbladlus eller på borende og minerende larver.

Inneholder rapsolje og pyretrum.

Kan gi skade på plantene.

Vertimec

2010.21.14

14 dager

K

K

X

X

bladminèrflue

Behandlingsperiode: mars – oktober.

Må ha ha Tilleggsetikett

SNEGLER: Sluxx HP (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.11 og NEU 1181M (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i grønnsaker i veksthus og er også lov i økologisk produksjon.


Det er ingen godkjente plantevernmidler mot sopp i krydderurter i veksthus.

JORDBÆR I VEKSTHUS - Skadedyrmidler, pr. 19/5, 2021

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings-frist

Nytte-dyr

Virke-måte

Blad-lus

Mel-

Lus

Spinn-midd

Trips

Andre Skadedyr

Merknader

Conserve

(lov i økoprod)

2012.15.14

3 dager

K

K

X*

*virker på amerikansk blomstertrips.

Envidor 240SC

2011.5.14

før blomstring og etter høsting

JK

K

X

Ikke lov i planteutsalg

Utgått: siste bruksdato er 31/12, 2021

Floramite

2009.68.17

2010.8.16

2010.1.16

3 dager

JK

K

X

Milbenknock

2012.7.18

etter høsting

K

K

X

Jordbærmidd

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Mospilan SG

2021.113 dagerLSXXSideeffekt mot trips, smalteger (bladteger) og jordbærsnutebilleSe utvidet bruksområdet på ordinær etikett
Movento 100 SC2013.25Før begynnende blomsterknopp-utvikling/etter høstingJKSXXXMå ha Tilleggsetikett

Pirimor

2011.19.19

4 dager

J

S/K

X

Dårlig virkning på agurk-bladlus og ferskenbladlus.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

PreFeRal WG

(lov i økoprod)

2018.5

4 dager

J

K

X

Biologisk middel (nyttesopp).

Requiem Prime

2019.22

-

J

K

X

Også mot amerikansk blomstertrips

Det er ingen behandlingsfrist.

Ikke lov å bruke i planteutsalg.

Vertimec

2010.21.14

etter siste høsting

K

K

Jordbærmidd

SNEGLER: Sluxx HP (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.11 og NEU 1181M (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i jordbær i veksthus og er også lov i økologisk produksjon.


Humler

Floramite er skånsom for humler, men bolet må dekkes.

Pirimor er skadelig og bolet og bolet må fjernes i 24 timer.

Conserve er skadelig og bolet må fjernes i 48 timer.

Milbenock og Vertimec er skadelig og bolet må fjernes i 72 timer. Envidor er sterkt skadelig og kan IKKE brukes sammen med humler.JORDBÆR I VEKSTHUS - Soppmidler, pr. 19/5, 2021

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: J = skånsom, K = skadelig, men kort ettervirkning, L = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og Biobest

Handelsnavn

Reg.nr.

Behandlings-frist

Nyttedyr

Virke-måte

Alge-sopp

Grå-skim-mel

Mel-dugg

Andre sopper

Merknader

Aliette 80 WG

2007.125.14

før blomstring eller etter høsting.

JK

S


Rød rotråte

ved påvisning av rød rotråte.

Amistar

2008.57.14

7 dager

J

S

X*

X

X

jordbærøyeflekk

*Lærråte (Phythopthora cactorum)

Frupica SC

2015.21

2015.13.17

7 dager

JK

K


X

X

jordbærsvartflekk


Serenade ASO

(lov i økoprod)

2017.14.20

-

J

K


X

X


Biologisk middel (bakterie)

Ingen behandlingsfrist.

Se Tilleggsetikett for bruk mot meldugg

Switch 62,5 WG

2008.56.15

1 dag

JK

K


X


jordbær-svartflekk og lærråte


Teldor WG

2007.130.14

14 dager

JK

K


X
Thiovit Jet

(lov i økoprod)

2007.30.14

7 dager

K

KXTopas 100 EC

2008.9.15

3 dager

J

SXHumler

Switch, Teldor og Topas er skånsom for humler, men bolet må dekkes/stenges ved sprøyting.