Prosjekt «Planteverntiltak på bievennlige planter»

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra Landbruksdirektoratet via «Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler».

Målet med prosjektet er økt kompetansen om bievennlige planter og hvilke planteverntiltak som kan brukes. Målgruppen for prosjektet er bedrifter som produsere utplantingsplanter i Norge. Arbeidet er gjennomført av Norsk Landbruksrådgiving Viken.

Hva er en bievennlig plante?

For at utplantinsgplantene skal kunne merkes som bievennlige, må plantene være attraktive for bier og andre pollinerende innsekter. I tillegg må plantene være dyrket slik at det ved salg ikke er ettervirkning av plantevernmidler.

Hvorfor dyrke bievennlige planter?

I samfunnet er det fokus på biedød. En av årsakene til biedød er bruk av plantevernmidler som er skadelig for pollinerende innsekter. Forbrukerne er blitt mer miljøbevisste og ønsker å tilrettelegge for pollinerende insekter i egen hage. Det har dermed blitt et økt marked for bievennlige planter. Noen av omsetningsleddene har begynt å sette krav til norske veksthusprodusenter i forhold til produksjon av bievennlige planter.

De fleste utplantingsplanter er utsatt for angrep av ulike skadedyr og soppsykdommer. Det er derfor behov for å tilpasse planteverntiltakene slik at plantene kan omsettes som bievennlige.

Valg av bievennlige planter

Noen planter er mer populære for bier og pollinerende innsekter enn andre. Mengde og tilgjengelighet av pollen og nektar er avgjørende for hvor attraktive plantene er.

Selv om en planteart regnes som bievennlig, er ikke bestandig alle sorter bievennlige. For eksempel kan noen Dahliasorter med åpne og enkle blomster være bievennlige, mens sorter med fylte blomster ikke er bievennlige. Siden det er mange kronblader i fylte sorter, kan det være vanskelig for biene å finne fram til pollenet.

I brosjyren «Bievennlige utplantingsplanter» som er laget i regi av prosjektet, er det en oversikt over hvilke utplantingsplanter som er attraktive for bier og pollinerende insekter.

Planteverntiltak på bievennlige planter

Unngå all unødvendig bruk av kjemiske plantevernmidler. Optimal dyrking og bruk av nytteorganismer mot skadegjørere er de viktigste tiltakene for å redusere bruken av kjemi. Overvåk plantene regelmessig. Sprøyt bare ved angrep dersom det ikke er andre effektive metoder.

Dessverre har vi ikke effektive nytteorganismer som virker mot alle skadegjørerne. Alternativet er å tilpasse bruken av kjemiske plantevernmidler. Rett valg av plantevernmiddel, anbefalt dosering, optimalt sprøytetidspunkt og færrest mulig behandlinger gjør til at plantene ved salg likevel er bievennlig. I praksis betyr det at noen midler kan brukes i veksthusproduksjon siden det vanligvis ikke er pollinerende insekter inne i veksthuset. Sprøytingen må gjøres tidlig i kulturen slik at ettervirkningen er borte når plantene selges.

Dersom dette ikke er mulig, og plantene må sprøytes med skadelige midler sent i kulturen, kan plantene ikke merkes som bievennlige.

Kjemiske plantevernmidler og pollinerende innsekter

Generelt sett er de fleste skadedyrmidlene giftig for bier og pollinerende innsekter. Soppmidler og midler til vekstregulering er vanligvis ikke skadelige. Spredemidler regnes ikke som giftige for bier, men det er mangelfull data om dette.

Plantevernmidler som har systemisk virkning, er ofte mer skadelige enn kontaktvirkende midler. Unngå blanding av ulike plantevernmidler. Hvis plantevernmidler blandes, kan blandingen føre til at midlene blir mer giftige enn hvis de sprøytes ut hver for seg.

Sjekk med ditt omsetningsledd om de har spesielle krav i forbindelse med bruk av plantevernmidler på bievennlige planter.

Ved bruk av plantevernmidler må det kontrolleres at du har siste versjon av etiketten.

Dersom det brukes nyttedyr, må det undersøke hvilken effekt plantevernmiddelet har på nyttedyrene. Informasjonen om plantevernmidler og nyttedyr kan lastes ned som en app fra for eksempel Koppert, Biobest og BiolineAgroSciences.

I heftet «Planteverntiltak på bievennlige planter» som er laget i regi av prosjektet, er det informasjon om hvordan aktuelle nyttedyr og plantevernmidler kan brukes på planter som skal omsettes som bievennlige.

Tiltak mot skadedyr

Mot amerikansk blomstertrips, nelliktrips og dvergmidd anbefales det forebyggende utsett av tripsrovmidd (N. cucumeris).

Snyltevepsen Aphidius colemani virker mot ferskenbladlus og agurkbladlus og snyltevepsen A. ervi virker mot grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus.

Ved angrep av spinnmidd kan det settes ut rovmidd (Phytoseiulus persimilis).

Mot mellus kan det settes ut rovmidd Amblyseius swirskii eller A. montdorensis.

Nyttedyr som er godkjent mot minerflue er dessverre ikke effektive nok.

I Norge er det er ikke godkjent nyttedyr mot sommerfugllarver.

Når det ikke er mulig å bruke nyttedyr, kan det sprøytes med enkelte plantevernmidler tidlig i kulturen. Se mer detaljert info om bruk av nyttedyr og plantevernmidler i heftet «Planteverntiltak på bievennlige planter».

Alternative plantevernmidler

Det er søkt om godkjenning i Norge for både Neem Azal, Botanigard og Turex, men søknadene er per desember 2020 ikke ferdig behandlet hos Mattilsynet. Dersom midlene godkjennes i Norge, kan de brukes på bievennlige utplantingsplanter de siste 2-3 ukene før salg.

Neem Azal (Azadirachtin) inneholder et planteekstrakt og virker blant annet på trips, bladlus og mellus.

Botanigard (Beauveriana bassiana) er en nyttesopp og virker blant annet mot mellus, bladlus og trips.

Begge midlene er skadelig for bier, men har kort ettervirkning.

Turex (Bacillus thuringiensis var. aizawai) er en nyttebakterie og virker mot enkelt arter av sommerfugllarver. Turex er ikke skadelig for bier, men er skadelig for larver av sommerfugler. Nyttebakterien brytes raskt ned av sollys, slik at det ikke er fare for ettervirkning når plantene selges.

Tiltak mot soppsykdommer

Det viktigste tiltaket mot gråskimmel er klimastyring og å rykke plantene i tide. Valg av sorter som er sterke mot meldugg, i tillegg til klimastyring, vil redusere faren for melduggangrep.

De fleste soppmidler er vanligvis ikke skadelige for bier og pollinerende insekter. Ingen av de aktuelle midlene har faresetning om bier på etiketten eller kommentarer om risikoreduserende tiltak. Ifølge info fra Koppert og Biobest har de heller ingen skadelig effekt på humler.

Serenade ASO (nyttebakterie) virker ved forebyggende sprøyting mot meldugg og gråskimmel. Ifølge info fra Koppert og Biobest er det 3 dager ettervirkning for humler. Dette soppmiddelet er derfor lite aktuell å bruke på utplantingsplanter som skal selges som bievennlige.

Les mer i brosjyren «Bievennlige utplantingsplanter».

Les mer i heftet «Planteverntiltak på bievennlige utplantingsplanter».