Høsten 2020 var NLR Innlandet og NLR Øst med forskere fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og NMBU, og utførte omfattende jordregistreringer på 6 garder med sand og siltjord, nærmere bestemt i Elverum, Hernes, Våler og Grue. Alle testene ble utført i korn, men noen av gardene har eng og potet i vekstskiftet. Prosjektet skal finne ut hvordan driftsmetodene påvirker jordas moldinnhold og dermed også jordas karbonlagring. Samme undersøkelser er utført på nesten tilsvarende jord på Nordmøre.

Vi inviterer til nettmøte, hvor Sissel Hansen fra NORSØK oppsummerer resultatene:

Hvordan påvirker driftsmetoden jordas moldinnhold, jordstruktur og dyrkingsegenskaper?

Bli med på PC eller mobil!

Klikk her for å bli med i møtet

Sissel Hansen
God Karbon graving