Vilkåra for å få autorisasjon for kjøp og bruk av gnagarmiddel er at ein:

• har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

• har gått på tilleggskurs for gnagarbekjemping og har bestått eksamen

• eig eller leiger ein landbrukseigedom

Autorisasjonen skal nyttast til å bekjempe mus/rotter på eigen eller leigd landbrukseigedom, veksthus inngår i dette.

Fagleg sett er det same innhald som autoriserte skadedyrfirma må ha når det gjeld gnagerdelen. Kurset har fokus på integrert skadedyrbekjemping. Det betyr at gnagerproblematikk må førebyggast og løysast med feller og andre tiltak først. Gift er siste utvei. For å kunne drive integrert skadedyrbekjemping treng vi å kunne litt om biologien til skadegjerarane. Under kurset lærer du om åtferden til gnagarar og om korleis ein skal drive førebygging.

Statsforvalteren og/eller landbrukskontora administrerer ordninga saman med Mattilsynet, og er ansvarleg for eksamen og utsteding av sertifikat. Sertifikatet varer i ti år og må fornyast med nytt kurs.

Priser

Medlemspris: kr 2 000,-.

Ikke-medlemspris: kr 3 000,-.