Mer liv på tunet

13.12.2017 (Oppdatert: 13.12.2017) Linn Thorud

Leter du etter alternative driftsformer på gården din? Liker du liv og røre på tunet? Ønsker du flere bein å stå på og vil omgi deg med mennesker som vil ha stor glede av å få komme inn på din gård? Da kan Inn på tunet kanskje være noe for deg.

Inn på tunet er kvalitetssikrede tjenester som er knyttet til aktiviteter på et gårdsbruk. FOTO: NLR arkiv

Inn på tunet er velferdstjenester som skal bidra til å oppnå mestring, utvikling og trivsel. Det er kvalitetssikrede tjenester med aktiviteter som er knyttet opp mot livet på gården.

 

Hvilke gårdsbruk?

Inn på tunet er aktivitetstilbud knyttet opp mot gårdsbruk. Gårdsbruk er eiendommer som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Begrepet gårdsbruk kan ha en vid betydning, men eiendommer som nedlagte skoler, militærleire eller som alene benyttes til kennelvirksomhet kan ikke godkjennes i denne sammenheng.

 

Glede og utbytte

Det kan være mange som har glede og ikke minst nytte av på delta i et Inn på tunet tilbud. Tilbudet skal være til mennesker som av ulike årsaker trenger en alternativ arena og et avbrekk fra sitt dagligliv. Det kan være alt fra barn i skolealder som trenger en alternativ skolehverdag til de godt voksne som er rammet av demens. Det kan være voksne som har vært i en russituasjon og trenger støtte for å komme tilbake til en mer vanlig hverdag. Eller det kan være innvandrere som trenger å lære mer om norsk kultur og språk. Det er mange ulike grupper som har nytte av disse tjenestene.

 

Aktivitetstilbud

Det er mange organiserte aktiviteter man kan tilby de som kommer inn på tunet. For eksempel deltakelse i forbindelse med dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr. Andre aktiviteter kan være matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid, kunstneriske aktiviteter og rene fritidsaktiviteter som stafett, lek, spill, orientering og utflukter. Aktivitetene skal bidra til å gjøre det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller for å øke livskvaliteten og opplevelsen av mestring.

 

Hvem betaler?

Kjøpere av et Inn på tilbud er som regel NAV, kommuner, DPS, barnevern, psykiatri, skoler, fengselsvesen og private.

 

Hvordan bli godkjent tilbyder?

For å kunne kalle seg en Inn på tunet tilbyder må man gjennom en god- kjenningsordning. Dette for at man skal sikre seg at de tjenestene som leveres er kvalitetssikrede og foregår i et miljø som er trygt for de som skal bruke tilbudet. Det er Matmerk som foretar godkjenningen. Du bestiller selv en revisjon av ditt tilbud når du selv mener du er klar for det. Matmerk har en egen Inn på tunet egenrevisjonsstandard som du kan bruke som en veileder dersom du finner dette interessant. Den finner du på Matmerk sine nettsider og er tilgjengelig for alle.

NLR har kurset ”Inn på tunet -kvalitet og trygghet” som går over to dager for de som ønsker å starte opp et slikt tilbud. Eller for de som allerede er i gang, men ønsker hjelp med å videreutvikle kvalitetssystemet sitt. I løpet av kurset skal du kunne ta i bruk et kvalitetssystem for Inn på tunet, slik at du som Inn på tunet-tilbyder kan møte kjøpers ønsker og krav. For mange bygger dette videre på det kvalitetssystemet de allerede har i KSL, for andre blir dette helt nytt. Målet er at både tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte i tilbudet.

Etter å ha gjennomført Inn på tunet – kvalitet og trygghet skal du:

 • Ha god kjennskap til alle delene i
 • kvalitetssystemet for Inn på tunet,
 • og sammenhengen mellom disse.
 • Ha en god forståelse for nødven- digheten av HMS og arbeid med

  kvalitet.

 • Kunne bygge opp og bruke kva-

  litetssystemet som dokumenta-

  sjons- og arbeidsverktøy.

 • Kunne gjennomføre egenrevi- sjon, avdekke avvik, risikovurde- re og utarbeide tiltaksplan på bak-

  grunn av IPT-krav fra KSL.

 • Ha en god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget

  tilbud.

 • Kunnevurdereegenrolleitilbudet.

 • Ha etablert grunnlag for revisjon

  og godkjenning IPT/KSL.

   

KSL-standard 1, 2 og 11 blir behandlet i kurset. 

 

Hvordan kommer jeg i gang? 

Ta gjerne kontakt med Matmerk så vil de kunne veilede deg. Det kan være veldig lurt og ikke minst arbeidsbesparende for deg. De har mye erfaring med å både veilede og godkjenne Inn på tunet-tilbydere. 

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid med mer. 

Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering. 

Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens med mer.

I tillegg tilbyr Inn på tunet tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging. 

 

Begrepsavklaring

Aktører i forbindelse med Inn på tunet-velferdstjenester er:

 • Bruker: Person som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet.
 • Kjøpet: Bestiller av tjenesten og ansvarlig for tjenestetilbudet til bruker.
 • Tilbyder: Gårdbruker og produsent av godkjent og kvalitetssikrede tjenester – ofte organisert i nettverk eller andre selskapsformer (SA). 

 

> Les mer om Inn på tunetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.