Skal grave seg til ny jordkunnskap

29.01.2019 (Oppdatert: 29.01.2019) Morten Berntsen

Gjennom et nystarta prosjekt skal NLR Innlandet øke kunnskapen rundt effekter av jordpakking på ulike jordarter og produksjoner. Jordlivet skal også få stor oppmerksomhet.

Spaden vil være et av de mest brukte verktøyene i det nystarta prosjektet. FOTO: Morten Berntsen

– Det er utarbeidet gode jordstrukturtester og skjemaer for dette, blant annet hos Fylkesmannen i Buskerud ved Øystein Haugerud. Imidlertid tar disse utgangspunkt i leirholdig jord, og fungerer dårlig i sand, silt og myrjord. I Innlandet finnes alle jordtyper, så vi ønsker å bygge kunnskap på dette, forklarer Kari Bysveen, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet og prosjektleder for det treårige prosjektet Jordstruktur på ulike jordarter og produksjoner. 

 

Effekter av strukturskader i Innlandet

– Størrelsen på driftsenhetene har økt og antall heltidsgardbrukere har blitt færre enn det var for ti år siden. Det har ført til større maskinpark og utfordringer med å gjøre jordarbeiding kun når jorda er lagelig. Ekstremværene kommer også oftere og oftere. Vi kan ikke lenger unnlate å si at det er fare for strukturskader med ferdsel på jordet med tungt utstyr, sier Bysveen. 

Gjennom prosjektet ønsker hun å framskaffe kunnskap om strukturskader på jordartene i Innlandet, og gjøre bøndene oppmerksomme på konsekvensene av dette. 

– Det er faktisk vanskelig å vise at dårlig jordstruktur gir redusert avling. Til tross for økt kunnskap om gjødsling og plantevern samt bedre sortsmateriale, så øker ikke avlingene, forteller rådgiveren. 

Kunnskapen som framkommer i prosjektet skal ha overføringsverdi til andre områder av landet med lignende jordforhold som Innlandet. 

 

Også klimaeffekter

Kari Bysveen forklarer at klimaavtrykket uansett blir større med dårlig jordstruktur:

– Utnyttelsen av nitrogengjødsla reduseres ved jordpakking. Overskuddsnitrogenet omdannes da til lystgass eller til atmosfærisk nitrogen. Dessuten vil jordpakking øke trekkraftbehovet ved jordarbeiding, og dieselforbruket blir dermed større. Sist, men ikke minst, vil dårlig jordstruktur gi redusert infiltrasjon av vann, som igjen øker faren for ytterligere strukturskader. 

Et bevisst forhold til hvordan man skal minimere jordpakkingen er et godt klimatiltak, poengterer hun. 

 

Små drypp om jord

Igjennom det kommende tre åra vil NLR Innlandet øke aktiviteten innen tema jord. Det skal graves mange hull i bakken for å se hvordan jordstrukturen er i Innlandet. Det skal arrangeres egne jordarrangement, men også komme med små drypp på diverse andre arrangement og i skriftlige utsendinger fra NLR Innlandet. 

Bysveen nevner at fokusområder som faste kjørespor, faste kjøreveger, god utnyttelse av innsatsfaktorer, vekstskifte, moldinnhold, jordliv, drenering, dekkutrustning på landbruksmaskiner og strukturbedrende tiltak som aktuelle temaer på fagmøtene. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.