Du kan ikke kjøpe deg fri fra ansvaret

15.01.2019 (Oppdatert: 15.01.2019) Morten Berntsen

Dersom du er eieren av et bygg som oppføres, har du byggherreansvaret. Dette medfører en del forpliktelser som du ikke kan kjøpe deg fri fra, selv om mange tror de kan det med en totalentreprise.

Som eier har du også byggherreansvaret. FOTO: Terje Skogheim

– Det er dessverre mange bønder som ikke er sitt ansvar bevisst når de skal bygge nytt, restaurere eller bygge på fjøs eller andre hus på gården, sier Tore Jevnaker, HMS-rådgiver, i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

Han råder alle som skal i gang med en byggeprosess å sette seg inn i lovverket for å sikre at man ikke i vanvare gjør store feil. 

 

– Kan ikke kjøpe seg fri

Mange bønder blir tilbudt en totalentreprise, med lovnader om at alt ansvar overføres til firmaet som har jobben. Jevnaker understreker at dette ikke er tilfelle. 

– Du kan ikke kjøpe deg fri fra ansvaret under en byggeprosess. Det er eieren som alltid har ansvaret, selv om enkelte entreprenører noen ganger sier seg villig til å ta dette ansvaret, sier han. 

Videre forteller rådgiveren at manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter er medvirkende årsak til mange ulykker. 

 

Skal sikre helse og miljø

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- og anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. 

Forskriften gjelder for all bygge- og anleggsvirksomhet, og omfatter:

 • Oppføring av bygninger
 • Innrednings-, utsmyknings og installasjonsarbeid
 • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • Riving, demontering og ombygging og istandsetting
 • Sanering og vedlikehold
 • Alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer
 • Graving, sprenging og annet grunnarbeid
 • Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- og anleggsplassen. 

Tore Jevnaker forklarer at det har mange positive effekter av å ta dette ansvaret på alvor. 

– Det er rapportert om økt trivsel, lavere sykefravær og økt lønnsomhet i prosjektet for å nevne noen faktorer, sier han. 

Byggherren har et selvstendig og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Videre skal byggherren sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enkeltpersonforetakene i denne forskriften blir gjennomført. 

– Byggherren skal stille krav om at virksomheten driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til internkontrollforskriften, supplerer Jevnaker. 

 

Ha en plan for arbeidet

– Byggherren har ansvaret for at det utarbeides en skriftlig SHA-plan, og at denne foreligger før arbeidet starter, understreker Tore Jevnaker. 

Han forteller at en SHA-plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) blant annet skal inneholde et organisasjonskart, en framdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse, og rutiner for avviksmelding. 

– NLR Innlandet har en mal for SHA-plan som er tilpasset landbrukets behov. Du kan selv lage en slik plan og ivareta rollen som SHA-koordinator enten alene eller med veiledning fra en rådgiver i NLR. Eller du kan leie SHA-koordinator fra NLR for utføre hele eller deler av arbeidet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat, avslutter Jevnaker. 

ULIKE ROLLER I ARBEIDET

Byggherrens representant

Byggherren kan skriftlig avtale at en fysisk eller juridisk person skal gjennomføre konkrete plikter på vegne av byggherren. For eksempel om hvem som skal: 

 • Utpeke koordinator
 • Sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

Byggherren kan med andre ord delegere visse oppgaver til byggherrens representant. 

 

Koordinator for utførelsesfasen

Koordinering i utførelsesfasen omfatter blant annet:

 • Å følge opp risikoforhold i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen), og sikre at arbeidsgivere og enkeltpersonforetak gjennomfører planen. 
 • Å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.