Det er enno ikkje for seint å søke om støtte til investeringar i 2022. «Potten» til Innovasjon Norge i Agder er ennå ikkje tom – så har du eit større eller mindre prosjekt kan det vere lurt å søke i år. Særleg mindre prosjekt som lettar kvardagen din som bonde bør du søke om i år. Til neste år er det endra reglar som med stor sannsynleg het medfører at potten blir bruk raskt til store byggeprosjekt.

Innovasjon Norge har hatt ein nedgang i søknadar i 2022 samanlikna med 2021 – i 2021 var «potten» tom alt i mai.

Dei fleste husdyrslag og planteproduksjonar kan få finansiering, unntaket er kraftfôrkrevjande produksjonar så som gris, kylling, egg. mm der det er restriksjonar.

Vi hjelper til med å lage komplett søknad til Innovasjon Norge.

Ta kontakt med Knut Sigurd Haugå tlf. 91360016

knut.sigurd.hauga@nlr.no