– Verdien av god agronomi blir større dess høgere gjødselprisen blir, sier Harald Solberg, rådgiver og fagleder korn i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. Han sikter til de gamle, men like fullt gode agronomiske tiltakene som god drenering og kalking

– I tillegg må vi ikke glemme jordpakking. Klarer du å unngå unødvendig jordpakking, er allerede mye av avlinga sikret, sier Solberg.

Han viser til et tidligere gjennomført forsøk hvor resultatet av pakking er svært synlig på avlingene.

3 A7 A1528

Forsøket ble gjennomført i en byggåker i 2013. Gjødslingsplanen ga 52 kg Fullgjødsel 22-3-10 og avlingsnivået for denne gjødslinga var 654 kg per dekar på upakka del.

Tre kilo nitrogen over gjødslingsplanen klarer ikke å kompensere for den skaden pakkinga medfører, og avlingsnivået ligger under nivået der det er tilført tre kilo mindre nitrogen per dekar enn gjødslingsplan i upakket.

Bevisste dyrkingstiltak

For en kornprodusent som også disponerer husdyrgjødsel, vil det være økonomisk avgjørende å få utnyttet denne så godt som mulig.

– Fosforinnholdet i grisemøkk balanserer veldig godt med kornplantas behov. Å spre denne på mest mulig areal samtidig som man molder ned raskest mulig gjør det aktuelt å bare supplere med nitrogengjødsel, sier Harald Solberg.

Videre slår han et slag for delgjødsling i alle kornarter. Dette vil gi muligheter til å justere gjødslinga etter hvert som man kan mene noe om avlingspotensialet utover i sesongen.

– For de som kjører med kombimaskin kan det være aktuelt å flytte tre kilo nitrogen fra vårgjødslinga til ei senere delgjødsling. Det gir også en dyrkingssikkerhet dersom det skulle komme store nedbørsmengder som øker faren for utvasking, sier Solberg.

– Vi kommer til å følge opp dette nøye i kornmeldingene som sendes våre medlemmer ukentlig i vekstsesongen, sier rådgiveren.

Vurder andre åkervekster

– Vi erfarer at mange har fått kjøpt gjødsel i høst, og det er bra. Det er de som ikke har kjøpt før prisoppgangen i november måned som virkelig får merke det. Uansett vil 2022 bli en annerledes sesong for mange, sier Harald Solberg.

Dersom du er kornprodusent og ikke har kjøpt gjødsel foreløpig, er rådene klare: Enten må du tenke i andre baner eller få kjøpt gjødsel så snart som mulig.

– Jorda rundt Mjøsa gir gode byggavlinger, og den arten krever mindre nitrogen enn hvete. I tillegg kan man vurdere å dyrke erter til fordel for bygg. Da sparer man ytterligere gjødsel. Kravet til veksttid hos erter er omtrent det samme som for bygg. Åkerbønner er derimot mer som ekstremsport å regne, og bør kun være et alternativ for dyrkere i de beste områdene rundt Mjøsa og Randsfjorden, sier Solberg.

Rådgiveren forklarer at man på normalt oppgjødsla jord ikke trenger å gjødsle med fosfor eller kalium til erter eller åkerbønner.

3 A7 A8173
På godt oppgjødsla jord er det ikke behov for fosfor eller kalium til erter. I tillegg har planta positive egenskaper i vekstskiftet. Foto: Morten Livenengen

Unntaksår tillater tilpasninger

– Kvaliteten på grovfôret er helt avgjørende, og vi kan ikke uten videre kutte ut gjødslinga, sier Rune Granås, rådgiver og fagleder grovfôr i NLR Innlandet.

Han sier også at de grunnleggende, gode agronomiske tiltakene er viktigere enn noen gang.

– Når det fundamentale er på plass, kan vi tillate oss å gjøre justeringer og tilpasninger. For kommende sesong er det aktuelt å knipe på fosfor og kalium som gjør det mulig å velge et rimeligere gjødselslag. Særlig gjelder dette på jord der det over år er brukt en del husdyrgjødsel, sier Granås.

Skjermbilde 2021 12 15 kl 14 25 35

Vit hva du høster

For å kunne sette opp en god gjødslingsplan, er man avhengig av å kjenne avlingsnivået.

– Antall rundballer er et relativt dårlig mål for avling. Her trenger vi å vite mer eksakt. Gjennom å veie rundballer og ta ut grovfôrprøver får vi et nøyaktigere avlingsanslag. Dette bruker vi til å sette opp en gjødslingsplan som svarer til potensialet på det enkelte skifte, sier Granås.

I tillegg mener rådgiveren at det er viktig for bonden å vite kløverprosenten i enga. Det gir en god pekepinn på hvor mye nitrogen man kan justere ned i gjødslingsplanen.

Fem tips for å spare gjødsel

Diskuterer gjødsling for bedre planer

Den gjødselfaglige diskusjonen går daglig blant ansatte i NLR Innlandet. Her diskuteres strategier og tilpasninger for å gjøre planene best mulig for den enkelte bonde.

– Vi ønsker en diskusjon. Dersom du har spørsmål knyttet til gjødslingsplanlegging, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, sier Harald Solberg.

Hero gjodsling u jordbor

En god gjødslingsplan krever kloke hoder

Med gjødslingsplan fra NLR får du gode råd på veien. Vi ser helheten i dine skifter og gir rådene du trenger for økt avling, god kvalitet og bedre lønnsomhet. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, har den faglige kunnskapen og den lokale kjennskapen som gjør din gjødslingsplan til et agronomisk fortrinn.

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten!

Bestill gjødslingsplan