Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

(heretter NLR Innlandet)

§ 1 Virksomhet

NLR Innlandet er en forening med oppgaver rettet mot landbruket med forretningskontor i Hamar kommune.

§ 2 Formål

Formålet til NLR Innlandet er å drive opplysning, rådgiving, forsøksvirksomhet og utvikling innenfor de landbruksrelaterte fagfelt som medlemmene etterspør.

NLR Innlandet skal bidra til å fremme det landbruksfaglige miljøet i distriktet.

§ 3 Medlemskap

Alle enkeltpersoner eller næringsdrivende foretak som driver en form for landbruksrelatert virksomhet kan bli medlemmer i NLR Innlandet.

Også andre kan melde seg inn i NLR Innlandet som støttemedlemmer. Disse kan møte på årsmøtet, men har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret. Støttemedlemmer kan være privatpersoner, organisasjoner, kommuner, institusjoner eller andre.

Medlemmer blir tatt opp ved innmelding til NLR Innlandet. Ved innmelding blir det gitt skriftlig erklæring om at de er kjent med retter og plikter som følger medlemskapet.

Alle medlemmer plikter å betale kontingent som fastsettes for det enkelte år. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmelding må skje skriftlig innen utgangen av september for å ha virkning fra 1. januar det påfølgende år.

Medlemmer som unnlater å betale kontingent, kan av styret strykes som medlem etter skriftlig varsel, og alle plikter og rettigheter opphører.

§ 4 Medlemmenes retter og plikter

Medlemmene har rett til å få råd og rettledning av ulike slag. Styret fastsetter hvilke tjenester som inngår i (grunn)kontingent (, hva som inngår i evt. tilleggskontingenter) og hva som er betalingstjenester.

Medlemmene kan fremme ønske om oppgaver, aktiviteter og forsøk i NLR Innlandet.

Medlemmene plikter å betale kontingenten innen fastsatt tid.

§ 5 Arbeidsmåte

Arbeidet i NLR Innlandet blir utført ved hjelp av ansatt personell, leid hjelp eller på annen måte. For å oppfylle formålet, er det nødvendig at NLR Innlandet har et godt samarbeid med andre relevante organisasjoner og institusjoner tilknyttet landbruket.

§ 6 Finansiering

Finansiering av NLR Innlandet skjer ved medlemskontingent, tilskuddsordninger, tilskudd fra kommuner og andre støttemedlemmer, prosjektinntekter og inntekter fra salg av tjenester til medlemmer eller andre.

Medlemskontingenten består av en grunnkontingent som bestemmes av det sentrale årsmøtet i NLR og en produksjonsavhengig tilleggskontingent som begge vedtas årlig av årsmøtet.

Generelle tjenester tilbys innenfor den årlige kontingenten, mens tjenester som bare kommer noen, eller en gruppe medlemmer til gode, skal faktureres særskilt.

§ 7 Styret

NLR Innlandet ledes av et styre på inntil 6 medlemmer, samt et medlem valgt av de ansatte. De ansatte har rett til å være representert med en person i styret, valgt av og blant de ansatte. Styremedlemmet med varamedlem valgt av og blant de ansatte trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styremedlemmene velges for to år. Leder velges for ett år. Valg av leder og styremedlemmer skal skje skriftlig. Årsmøtet velger hvert år 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Årsmøtet velger nestleder blant styrets medlemmer.

Styret holder styremøter så ofte styrelederen finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever det. Sakene blir avgjort når det er flertall av det valgte styret. Forhandlingene skal protokollføres.

NLR Innlandet er forpliktet ved underskrift av styreleder og daglig leder.

§ 8 Styrets oppgaver og plikter

Styret ansetter daglig leder og avtaler lønn og utarbeider instruks for denne. Avlønning av ansatte skjer i samsvar med gjeldende avtale om lønns- og arbeidsvilkår. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede.

Styret leder virksomheten i NLR Innlandet i samråd med daglig leder. Styret skal lede NLR Innlandet i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak, og forvalte organisasjonens midler.

Styret skal hvert år legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår, budsjett og arbeidsplan for inneværende år.

Styret i NLR Innlandet har rett til å avgjøre om medlemsoversikten kan frigis, og i så fall til hvem. Opplysninger som gjelder et enkelt medlem, kan ikke frigis av rådgivingsorganisasjonen uten godkjenning fra medlemmet selv.

§ 9 Årsmøte

Styret skal kalle sammen til ordinært årsmøte som avvikles før 1. april. Innkalling med saksliste til årsmøte skal skje skriftlig såfremt ikke annen tilfredsstillende innkalling nyttes og med minst 14 dagers varsel.

Kretsmøtene arrangeres sammen med fagmøter. Kretsmøtene velger utsendinger til årsmøtet i NLR Innlandet. En representant for styret og daglig leder stiller på kretsmøtene. En representant blir valgt per påbegynte 200 medlemmer, i forhold til antall medlemmer som hører til i det området som kretsmøtet er ment å dekke.

Kretsene:

Hedmark Nord – til og med Åmot kommune

Hedmark Syd – fra Åmot kommune

Valdres og Nordre Land

Gudbrandsdalen

Hadeland, Toten, Gjøvik og opp til og med Øyer


Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge referent og to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 3. Behandle årsmelding og revidert regnskap
 4. Fastsette medlemskontingent for kommende år
 5. Få framlagt styrets budsjett og arbeidsplan for inneværende år
 6. Behandle innkomne saker. Disse må være styret i hende innen 31. januar
 7. Gjennomføre valg (valg på leder og styremedlemmer skal være skriftlig):
  1. leder for ett år
  2. styremedlemmer for to år
  3. tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år
  4. valg av møteleder og varamøteleder for ett år
  5. valg av revisor
  6. to medlemmer i valgkomitéen for tre år. Valgkomiteen består av seks medlemmer. Et medlem med lengst funksjonstid fungerer som leder av valgkomiteen.
  7. personlig varamedlem for valgkomitéen for ett år
 8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter tilråding fra valgkomiteen

Årsmøtet bestemmer instruks for valgkomitéen.

Stemmerett i årsmøte forutsetter at siste års kontingent er betalt.

Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort med flertall av de godkjente avgitte stemmene. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret mener det er nødvendig, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 10 Tvister

Alle tvister mellom NLR Innlandet og medlemmer skal først søkes løst i minnelighet. Tvist som ikke blir løst på minnelig vis, avgjøres ved ordinær domstolsbehandling, med mindre partene er enige om å løse tvisten ved voldgift i henhold til gjeldende lov om voldgift.

§ 11 Vedtektsendring

Forslag om endringer av vedtektene må være sendt styret innen 31. januar. Gyldig vedtak på årsmøtet krever tilslutning fra minst 2/3 av de frammøttes stemmer.

Endring av vedtektenes § 13 krever ¾-flertall.

§ 12 Sammenslåing

Forslag om sammenslåing med en annen organisasjon fremmes av styret. Saken blir tatt opp på første årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om sammenslåing krever minst 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, anses beslutningen om sammenslutning for avvist.

Årsmøtet avgjør i tilfelle sammenslutning hvordan organisasjonens midler skal nyttes.

§ 13 Oppløsning

Forslag om oppløsning kan fremmes av styret.

Vedtak om oppløsning krever 3 /4 flertall av de avgitte stemmer i to påfølgende årsmøter.

Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue etter beslutning av årsmøtet, henstå i inntil fem år for det tilfelle at ny organisasjon av samme art og lignende formål blir dannet, og midlene overdras denne.

Årsmøtet fatter vedtak om hvordan organisasjonens midler skal anvendes hvis ny organisasjon ikke er dannet innen fem år.

Disponering av utstyr det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med Norsk Landbruksrådgiving.

Vedtak om oppløsing skal meldes Norsk Landbruksrådgiving.